Algemene voorwaarden

Lees voordat u de algemene contractvoorwaarden leest eerst het privacybeleid, aangezien dit prevaleert boven de algemene voorwaarden en de klant dit privacybeleid, de juridische kennisgeving en cookies moet accepteren voordat hij de algemene voorwaarden leest, dus De klant stemt ermee in om toegang te krijgen tot deze pagina, het belangrijkste privacybeleid, de juridische kennisgeving en cookies zijn:

Privacybeleid, juridische kennisgeving en cookies

Via deze kennisgeving is App Design, eigenaar en verantwoordelijk voor het domein www.appdesign.dev; met e-mailadres info@appdesign.dev; in het kader van de naleving van de huidige wetgeving, vervat in organieke wet 15/1999 van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen) informeert dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen worden onderworpen aan geautomatiseerde behandeling, in een bestand gemaakt op een dergelijk effect door App Design en geregistreerd bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, waarbij App Design de ontvanger is en de enige persoon die verantwoordelijk is voor genoemd bestand.

De geautomatiseerde verzameling en verwerking van Persoonsgegevens is voor het onderhouden van de commerciële relatie die is opgebouwd met App Design. Zich ertoe verbinden persoonlijke gegevens niet over te dragen, te verkopen of te delen ten behoeve van derden. De verstrekte gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het leveren van de dienst en worden geannuleerd wanneer ze niet langer nodig zijn voor dat doel. De Persoonsgegevens verkregen in de formulieren, per e-mail verzonden of telefonisch verstrekt met als doel de registratie van domeinnamen, worden overgedragen aan het registrerende bedrijf Registrar.eu. en Resellerclub en aan de bevoegde internationale registrerende instantie. En daarom verschijnen ze in de openbare Whois-database. Het doel van deze overdracht is uitsluitend en uitsluitend om de registratie van de domeinnaam mogelijk te maken.

App Design heeft de juiste beveiligingsniveaus aangenomen voor de verstrekte gegevens en bovendien zijn alle middelen en technische maatregelen waarover het beschikt, geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de gegevens te voorkomen die ons faciliteren. De e-mailadressen die aan ons worden verstrekt, kunnen worden gebruikt om onze "nieuwsbrieven" of andere informatie te verzenden die interessant kan zijn voor gebruikers, evenals vernieuwingen van domeinen, servers of andere gecontracteerde services.

We informeren u ook over de mogelijkheid om uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en specificatie van de doeleinden waarvoor u het gebruik van uw gegevens toestaat uit te oefenen, in de voorwaarden die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving, die u effectief kunt maken door contact op te nemen met App Design via e-mail naar: info@appdesign.dev. www.appdesign.dev gevestigd met het oog op kennisgevingen op info@appdesign.dev stelt op haar website appdesign.dev bepaalde inhoud van informatieve aard over haar activiteiten ter beschikking. Door middel van dit document worden de Algemene Contractvoorwaarden van de website https://appdesign.dev/ opgesteld, waarin wordt aangegeven dat u bereid bent om op verzoek de diensten die op de website https://appdesign.dev/ aan u ter beschikking worden gesteld, te contracteren. via elektronische weg, met name via internet, via die website die eigendom is van de Eigenaar. Door de voorwaarden te accepteren, wordt het privacybeleid ook geaccepteerd, zie de link: https://appdesign.dev/politica-de-privacidad-aviso-legal-y-cookies/. appdesign.dev biedt webhosting aan haar klanten wereldwijd, en we hebben de verantwoordelijkheid om elke klant te beschermen en de beste beschikbare diensten aan te bieden. Alle klanten van appdesign.dev zijn onderworpen aan de volgende servicevoorwaarden:

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid

App Design biedt geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door:

 • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of haar diensten en inhoud;
 • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
 • Het ongeoorloofde, nalatige, frauduleuze gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving;
 • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en op de website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.
 • Verwijdering van gegevens, websites of inhoud op de gecontracteerde servers.

App Design is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

DIENSTEN DIE DOOR DIT CONTRACT WORDEN AANGETAST:

De voorwaarden in dit contract zijn van toepassing op de volgende diensten / accommodatieplannen: a) Domeinregistratie. b) Accommodatieplannen. c) Resellerplannen d) Toegewijde servers e) VPS-servers. En elke andere service die wordt aangeboden op internet www.appdesign.dev of per post. De technische kenmerken en prijzen van de diensten / accommodatieplannen die op de website www.appdesign.dev verschijnen, prevaleren boven wat in dit contract staat vermeld en die welke op de website www.appdesign.dev worden gepubliceerd, worden als geldig beschouwd. . Elke wijziging die van invloed is op de diensten / accommodatieplannen of die van invloed is op de bepalingen van dit contract, zal worden begrepen als meegedeeld, met de publicatie van genoemde wijzigingen op de appdesign.dev-website www.appdesign.dev

De gecontracteerde servers bevinden zich in de bedrijven OVH en Inmotion Hosting.

INWERKINGTREDING, DUUR, UITBREIDING, PRIJS VAN DIENSTEN / PLANNEN, BETALINGSMETHODEN EN FACTURERING:

Voor de levering van de accommodatiedienst / -plan dat aanleiding geeft tot dit contract, moet de klant vooraf aan www.appdesign.dev de prijs betalen die overeenkomt met elk service- / accommodatieplan bepaald op www.appdesign.dev. In ieder geval is de klant, die als zodanig in het bestand voorkomt, verantwoordelijk voor de betaling van facturen, zelfs wanneer een derde partij namens de klant tussenbeide komt, dus de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de authenticatiegegevens aan een derde is uitsluitend en exclusief die van de klant. . De bedragen gepubliceerd op www.appdesign.dev zijn onderworpen aan de overeenkomstige belastingen. www.appdesign.dev zal geen bewerking uitvoeren op de bestelling totdat de betaling is ontvangen. De betaling wordt als effectief beschouwd wanneer de bank deze bevestigt. www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit de onmogelijkheid om de betaling van de klant te identificeren, zoals bijvoorbeeld dat het domein of de orderreferentie niet is aangegeven, dat de bank deze niet correct identificeert, etc. Betaling zal noodzakelijkerwijs worden gedaan in euro's voor bankoverschrijvingen en in de overeengekomen valuta voor externe platforms zoals Paypal of Stripe. De betaling van de diensten / accommodatieplannen heeft een maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse, jaarlijkse of tweejaarlijkse frequentie, afhankelijk van de dienst, naar keuze van de klant in het contractformulier en zoals overeengekomen in de e-mails. Op dit moment accepteren we maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse facturering, afhankelijk van het plan. Als u niet tevreden bent binnen de eerste 15 dagen, bieden wij u graag een terugbetaling aan (voor sommige speciale aanbiedingen kan de gegarandeerde geld-terug-dag variëren, de kosten van de domeinnaam worden niet gerestitueerd, evenals de registratiekosten. dienstenfaciliteiten.). Dedicated servers en VPS-servers vallen niet onder dit plan vanwege de exploitatiekosten van de server. Om de betaling via PayPal te doen, moet u zich registreren als gebruiker van het PayPal-servicenetwerk, wat 0,35 + 3,40% kost. Lees meer over deze service op de URL: https://www.paypal.es. www.appdesign.dev verstuurt geen facturen per gewone post aan zijn klanten, alleen facturen voor de gecontracteerde service worden opgesteld door e-mails te sturen via info@appdesign.dev. De klant heeft alleen het aankoopbewijs / contract, het ontvangstbewijs dat door zijn bank is uitgegeven bij het maken van de overschrijving naar www.appdesign.dev of het uittreksel van zijn creditcard. De facturen van elke dienst / plan zullen worden verstrekt met de informatie van de klant die hij / zij verstrekt op het moment van het plaatsen van de bestelling, niet in staat om deze gegevens te corrigeren nadat de factuur al is uitgegeven. Om de kosten voor automatische incasso in rekening te brengen, moet www.appdesign.dev de bewerking accepteren volgens de geschiedenis van de klant en als het geen klant is, zal www.appdesign.dev onderzoeken of deze moet worden geaccepteerd op basis van het type product en het bedrag. De registratiekosten kunnen niet worden gedomicilieerd en www.appdesign.dev zal uw betaling per kaart of overschrijving vragen. Automatische incasso kost € 4, - ongeacht de te betalen waarde. Voor elke bankteruggave die plaatsvindt om redenen die te wijten zijn aan de klant, zal www.appdesign.dev een extra vergoeding van 6,00 euro in rekening brengen.

VERLENGING VAN DIENSTEN:

Alle vernieuwbare diensten die worden aangeboden door hosting, domeinregistratie, aanvullende marketingdiensten, SSL-certificaten die moeten worden vernieuwd, kunnen worden verwijderd nadat ze zijn verlopen. Als u de verlenging niet betaalt, worden uw gecontracteerde services gedeactiveerd, verwijderd en verwijderd en wordt uw account opgeschort.

Mogelijk ontvangt u geen herinneringen over de verlenging van uw services voordat ze verlopen, dus het is belangrijk om rekening te houden met de vervaldatum van uw services, u kunt op elk moment vragen wanneer de gecontracteerde services verlopen via onze e-mail info@appdesign.dev .

U kunt al dan niet een e-mailherinnering ontvangen voorafgaand aan deactivering, verval of verwijdering van services. In het geval van servers wordt, vanwege de inhoud die erop staat, alle inhoud verwijderd als de verlengingsbetaling niet wordt gedaan na de vervaldatum. De service wordt opgeschort en ze zijn niet langer toegankelijk.

Als www.appdesign.dev een wijziging in de prijzen van de diensten / accommodatieplannen doorvoert, zullen klanten van een dergelijke wijziging op de hoogte worden gebracht voordat ze worden beïnvloed door de wijziging in de volgende factuur die aan hen is uitgegeven, zodat Als u niet akkoord gaat met deze wijziging, oefent u het recht uit om dit contract te beëindigen zonder een extra bedrag aan www.appdesign.dev te hoeven betalen, zolang u uw quotum maar betaald houdt. Aan het einde van de betalingstermijn vooraf wordt het contract beëindigd en wordt uw service dus geannuleerd als deze de nieuwe prijs niet blijft accepteren. Betalingen aan www.appdesign.dev voor een van de gecontracteerde services worden in geen geval uitbetaald, tenzij www.appdesign.dev de gecontracteerde service niet kan bieden. De vrijwillige intrekking of verbreking door www.appdesign.dev van de service / het plan wegens schending van een van deze gebruiksvoorwaarden, impliceert geen uitkering door www.appdesign.dev.

Dit contract treedt in werking op dezelfde dag van de formalisering ervan, dat wil zeggen op het moment dat de klant akkoord gaat met het gebruik van zijn service- / accommodatieplan. Het contract wordt stilzwijgend verlengd met de betaling van de volgende factuur en wordt niet beëindigd zolang de klant dit niet per e-mail uitdrukt, met een opzegtermijn van minimaal 15 dagen en met de authenticatie-instructies vereist door www.appdesign.dev, de laagste van hetzelfde.

WIJZIGING VAN PLANNEN EN GEBRUIK VAN MIDDELEN:

De klant die een hostingservice / -plan bij www.appdesign.dev heeft afgesloten, kan overstappen op een andere hostingservice / -plan met functies, bronnen en toepassingen die superieur zijn aan de service / het abonnement dat ze al hebben of die lager zijn. Als de wijziging wordt aangebracht in een hoger plan in functies, middelen en toepassingen, wordt een krediet gegenereerd voor het betaalde en niet-verbruikte bedrag, dat in mindering wordt gebracht op de prijs die moet worden betaald voor de nieuwe service / het nieuwe contract dat is aangegaan. Als de wijziging wordt aangebracht in een lager plan / dienst in functies, bronnen en toepassingen, heeft u geen recht op enige terugbetaling, met dien verstande dat u de dienst die oorspronkelijk was afgesloten vóór de beëindiging ervan hebt geannuleerd. Als de klant het gebruik van de middelen en applicaties in de services / hostingplannen overschrijdt, worden de services opgeschort tot de eerdere betaling en verlenging hiervan.

De klant moet de overgedragen stroom en / of de verbruikte schijfruimte beheren via de statistieken die kunnen worden geraadpleegd of informatie opvragen via onze e-mail info@appdesign.dev behoudt zich het recht voor om een account te annuleren dat de limieten heeft overschreden contractueel overeengekomen, gaat de opdrachtgever niet akkoord met het betalen van de gemaakte kosten.

VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN App-ontwerp:

In haar relaties met de klant moet www.appdesign.dev zorgvuldig en loyaal handelen in het gebruik van haar commerciële activiteiten. www.appdesign.dev verbindt zich ertoe om, met alle middelen die haar ter beschikking staan, de diensten optimaal aan te bieden, met als doel de huisvesting van de diensten / plannen aangeboden door www.appdesign.dev 24 uur per dag, 7 dagen per de week op de veiligst mogelijke manier behalve voor incidenten die plaatsvinden buiten de controle van www.appdesign.dev. Bovendien behoudt www.appdesign.dev zich in deze zin het recht voor om de gecontracteerde service tijdelijk te onderbreken op basis van technische reparaties en onderhoud van de apparatuur, evenals voor de verbetering van de services zelf. www.appdesign.dev kan niet garanderen dat de beschikbaarheid van de diensten / accommodatieplannen continu en ononderbroken is gedurende de contractperiode, vanwege de mogelijkheid van problemen met het internetnetwerk, storing van serverapparatuur en andere mogelijke onvoorziene omstandigheden onvoorspelbaar, hackers of standaardinstellingen. De klant stemt ermee in risico's en onvolkomenheden of onbeschikbaarheid van de servers te dragen, omdat de gebruikte programma's technisch complex zijn en mogelijk niet eerder zijn getest op alle gebruiksmogelijkheden. Het delen van de services / hostingplannen op dezelfde machine met andere services / hostingplannen kan leiden tot technische problemen die kunnen worden toegeschreven aan derden, waarvoor www.appdesign.dev niet verantwoordelijk is. De klant doet uitdrukkelijk afstand van elke aansprakelijkheid, contractueel of niet-contractueel, schade en verlies aan www.appdesign.dev voor mogelijke storingen, traagheid of fouten in de toegang en het gebruik van de gecontracteerde service. Hostingservices / -plannen zijn gedeelde hostingservices met andere services van dezelfde aard en middelen. Om deze reden behoudt www.appdesign.dev zich het recht voor om de nakoming van het contract geheel of gedeeltelijk op te schorten (niet om de service te verlenen) in het geval dat het buitensporig onderhoud opmerkt, detecteert en / of controleert tijdens zijn onderhoudswerkzaamheden. geheugen, hacks, virussen, malware, overmatig gebruik van CPU of enige andere wijziging die de server waarop deze zich bevindt vertraagt, op een zodanige manier dat deze de dienstverlening of de rechten van de klanten of derden die de server ermee delen. Daartoe zal www.appdesign.dev de service tijdelijk opschorten. Deze omstandigheid wordt aan de klant meegedeeld, zodat deze verder kan gaan met het oplossen van de wijziging, en als de service eenmaal opnieuw is opgestart in een dergelijke omstandigheid te kwader trouw of continu, wordt de service beëindigd zonder het recht om enig bedrag terug te betalen, voor overweeg een misbruik van het service / hostingplan. www.appdesign.dev maakt geen back-up van de inhoud die wordt gehost in de services / hostingplannen of enige service van www.appdesign.dev, en is niet verantwoordelijk voor het verlies of de verwijdering van de gegevens op welke manier dan ook. Om al deze redenen is de klant verplicht om zelf backups of backups te maken. www.appdesign.dev. Www.appdesign.dev accepteert in geen geval verantwoordelijkheden die voortvloeien uit gegevensverlies, bedrijfsonderbreking of enige andere schade veroorzaakt door de werking van de services / hostingplannen om deze niet te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Toegang tot en gebruik van de diensten / accommodatieplannen zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant, op zodanige wijze dat www.appdesign.dev op geen enkele manier (noch direct noch dochteronderneming) verantwoordelijk is voor enige directe of indirecte schade die de klant zou kunnen derden veroorzaken. www.appdesign.dev is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen die het niet-functioneren van het e-mailadres van de klant of het niet meedelen van de adreswijziging kan veroorzaken, evenals voor de desinformatie die de klant beweert te wijten aan zijn eigen nalatigheid bij het actief houden van deze informatie. Het is van cruciaal belang dat de klant zijn e-mailadres heeft bijgewerkt en operationeel is, hij kan zijn e-mail aanpassen door hem te vragen naar onze zakelijke e-mail info@appdesign.dev.

www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk:

 • Van de inhoud die wordt gehost in de door de hostingservice / -plan aan de klant toegekende ruimte, is dit de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.
  • Van de fouten die zijn gemaakt door de toegangsproviders.
  • Hacking, virussen, malware en misbruik in elk type aangeboden service.

 • Van besmetting door virussen in hun computers en / of gehoste bestanden, waarvan de bescherming de verantwoordelijkheid van de klant is.

 • Van inbraken van derden in de service van de klant, hoewel www.appdesign.dev redelijke beschermingsmaatregelen heeft vastgesteld.

 • Van foutieve configuratie door de klant.

 • Van de verslechtering van de apparatuur (klantterminals) of misbruik (verantwoordelijkheid van de klant).

 • Van alles wat uitsluitend aan de opdrachtgever toe te rekenen is.

www.appdesign.dev biedt technische assistentie met betrekking tot de werking van de door de klant gecontracteerde diensten / plannen. Er zijn technische incidenten waarbij www.appdesign.dev geen assistentie kan verlenen. Geen technische ondersteuning bieden in de volgende gevallen:

 • Vragen over configuratie en bruikbaarheid van services aangeboden door derden en buiten www.appdesign.dev. Vragen over deze diensten dienen te worden gericht aan de desbetreffende dienstverlener.

 • Problemen met de installatie van scripts of de werking van scripts die door de client in hun account zijn geïnstalleerd. Deze vragen moeten rechtstreeks aan de leverancier of ontwikkelaar van het script worden gesteld.
 • Elke vraag die de periode van een maand overschrijdt zodra een gecontracteerde service is geleverd. Voor advies, wijzigingen, aanpassingen of overleg buiten deze periode worden extra onderhoudskosten overeengekomen.
 • App Design brengt geen kosten in rekening of biedt geen webonderhoud aan, tenzij anders overeengekomen.
 • De garantie van de werking van alle gecontracteerde services is één maand, zodra deze is verlopen, wordt een uurlijks webonderhoud in rekening gebracht, indien nodig.
 • Nadat het werk is opgeleverd (nadat de websleutels zijn gegeven) heeft de opdrachtgever een maand de tijd om te controleren of alles naar behoren werkt, daarna wordt het werk opgeleverd.
 • De klant heeft een week advies over zijn gecontracteerde diensten, als het werk eenmaal is voltooid, die week wordt overschreden, wordt dit extra in rekening gebracht volgens de adviesdiensten die ze nodig hebben.

Ons technische team biedt geen hulp met betrekking tot codewijziging of scripting die niet is gemaakt door www.appdesign.dev. Toch zal www.appdesign.dev op eigen initiatief in de programmeereditie adviseren over de initiële installatie, hoewel dit geen positieve resultaten zal garanderen. Ons ondersteuningsteam zal de klant adviseren door middelen aan te bevelen die nuttig zullen zijn bij het definitief oplossen van incidenten die buiten de competenties van www.appdesign.dev vallen.

VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT:

De klant moet zich houden aan alle voorwaarden van dit contract in de uitoefening van zijn professionele activiteit, daarnaast moet hij loyaal en te goeder trouw handelen.

De diensten voor het ontwerpen en maken van webpagina's, online winkels, e-commercesystemen, software en apps zullen volledig door de klant worden geschreven, dus de klant zal verantwoordelijk zijn voor hun inhoud en naleving van de huidige wetten.

De opdrachtgever dient te voldoen aan de overeengekomen vergoeding, zoals vermeld in dit contract. Het gebruik van accommodatiediensten / -plannen, in strijd met de goede trouw, en in het bijzonder:

 • Het gebruik dat in strijd is met de Spaanse wetgeving of dat de rechten van derden schendt.

 • De publicatie of verzending van inhoud die naar de mening van www.appdesign.dev gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.

 • Het hosten van websites voor volwassenen (pornografie) is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Zowel het pornografische materiaal wordt gehost of gelinkt via dialers of een andere modaliteit.

 • Gebruik voor elk onderwerp met betrekking tot kinderpornografie of gewelddadige handelingen is verboden.

 • Barsten, serienummers van programma's of andere inhoud die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt.

 • Het verzamelen en / of gebruiken van persoonlijke gegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonlijke gegevens of RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen).

 • Het gebruik van de mailserver en e-mailadressen van het domein voor spamdoeleinden (het verzenden van ongewenste bulkmail, van commerciële aard of van welke aard dan ook) en voor het bombarderen van e-mail (het verzenden van grote berichten met de om een server te blokkeren).

 • Het verzenden van meer dan 100 e-mails per dag en domein is absoluut verboden, ongeacht de aard van de verzonden e-mails.

 • IRC-netwerken: het is absoluut verboden een IRC-server te hosten die deel uitmaakt van of is verbonden met een andere netwerk- of IRC-server. De servers die verbinding maken of deel uitmaken van deze netwerken, worden onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd uit ons netwerk.

 • De distributie van elk type muziek of video zonder toestemming van www.appdesign.dev.
 • App Design is niet verantwoordelijk voor schending van enige wet op het domein, de website of de app waarmee we werken.

www.appdesign.dev biedt hostingplannen waarmee u CGI-scripts, PHP en andere uitvoerbare programma's kunt gebruiken. Deze scripts gebruiken veel meer systeembronnen dan eenvoudige html-pagina's, dus er worden bepaalde beperkingen opgelegd aan het gebruik van deze functionaliteiten. Scripts moeten een acceptabele hoeveelheid systeembronnen gebruiken. Scripts die veel CPU-cycli en veel RAM-ruimte gebruiken, moeten worden opgeschort of er kunnen extra kosten van toepassing zijn. www.appdesign.dev zal zijn best doen om klanten te waarschuwen om scripts te gebruiken als ze een te hoog percentage systeembronnen verbruiken, voordat ze hun service stopzetten. Als de scripts echter problemen veroorzaken voor andere clients of te veel bronnen verbruiken, kan de service zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken. Geen recht van de klant op enige terugbetaling. Onthoud: het gebruik van applicaties die veel bronnen verbruiken (phpNuke, postNuke, PhpBB ...) kan leiden tot de onmiddellijke opschorting van uw account zonder voorafgaande kennisgeving. De scripts mogen in geen geval interageren met de serverconfiguratie of het materiaal. Het uitvoeren van scripts van dit type kan leiden tot de onmiddellijke annulering van het klantenaccount zonder dat de klant recht heeft op compensatie of terugbetaling van enig bedrag. De klant wordt gewaarschuwd dat misbruik (of gebaseerd op onjuiste programmering) van MySQL en PHP (lusscripts, permanente verbinding, enz.) De werking van de webpagina incompatibel kan maken op een gedeelde server en de pagina kan blootstellen Met betrekking tot de opschorting zonder voorafgaande kennisgeving behoudt www.appdesign.dev zich het recht voor om, om een aanvaardbare kwaliteit van de dienstverlening voor alle klanten van de server te garanderen, elk account dat niet aan deze voorwaarden voldoet van zijn servers te verwijderen. gebruik, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de klant recht heeft op vergoeding of terugbetaling van enig bedrag. Door deze dienst af te sluiten, gaat de klant akkoord met:

 • Bewaar zelf een back-up van de bestanden van de services / accommodatieplannen om ze indien nodig te vervangen, aangezien App Design mogelijk geen back-up opslaat.
 • De klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn website, versleuteling met SSL-certificaten, het maken van back-ups of back-ups, implementatie van beveiligingsplug-ins, services die onafhankelijk moeten worden aangevraagd.

 • Controleer de grootte van de overdracht en schijfruimte om de nodige acties te ondernemen als u van mening bent dat de toename buitensporig is. Daartoe heeft de klant de zogenaamde "consumptietabellen" in het statistiekensysteem dagelijks bijgewerkt, waarin de informatie over de stroom van elke dag en de geaccumuleerde in de maand verschijnt. U kunt deze gegevens ook op verzoek opvragen via onze e-mail info@appdesign.dev.

 • De klant is verplicht om het e-mailadres dat is opgegeven in het contractformulier voor communicatie met www.appdesign.dev operationeel, actief en up-to-date te houden, aangezien dit het voorkeurs communicatiemiddel is van www.appdesign.dev voor agile management. en vloeiend in het leveren van de gevraagde dienst als gevolg van de contractuele relatie die hen via dit contract verenigt. Als het in het contractformulier opgegeven e-mailadres verandert, stemt de klant ermee in om de wijziging binnen maximaal 5 dagen aan www.appdesign.dev mee te delen, zodat de communicatie tussen beide contractpartijen niet wordt onderbroken. www.appdesign.dev is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen die het niet-functioneren van het e-mailadres van de klant of het niet meedelen van de adreswijziging kan veroorzaken, evenals voor de desinformatie die de klant beweert te wijten aan zijn eigen nalatigheid bij het actief houden van deze informatie. Het is van cruciaal belang dat de klant zijn e-mailadres up-to-date en operationeel heeft.

De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en het behoud van de login en het wachtwoord van het configuratiescherm van zijn website of gecontracteerde diensten, klantgebied of elk type wachtwoord dat de dienst nodig heeft. Het gebruik van deze gegevens en communicatie, zelfs naar derden, gebeurt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website, de informatie die wordt verzonden en opgeslagen op zijn boerderijen, hyperlinks, claims van derden en juridische acties die alle verwijzingen naar intellectuele eigendom, bescherming kunnen veroorzaken van gegevens, persoonlijkheidsrechten en bescherming van minderjarigen. De klant is verantwoordelijk voor de geldende wet- en regelgeving en de regels die te maken hebben met de werking van de online dienst, elektronische handel, auteursrechten, handhaving van de openbare orde en universele principes van internetgebruik. De cliënt zal www.appdesign.dev vrijwaren voor de kosten die laatstgenoemde in ieder geval moet maken wiens verantwoordelijkheid aan de cliënt te wijten was, inclusief de vergoedingen en kosten van de advocaten van www.appdesign.dev, zelfs in het geval van een niet-definitieve gerechtelijke beslissing. . Het is de klant verboden om de configuratie, structuur en bestanden van de www.appdesign.dev-servers te openen, te wijzigen, te bekijken. Elk probleem dat zich kan voordoen in de servers en beveiligingssystemen die zijn gecontracteerd door www.appdesign.dev als een direct gevolg van de nalatige actie van de klant, deze laatste is aansprakelijk voor de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid die daarmee gepaard kan gaan.

DOMAIN REGISTRATIE VOORWAARDEN:

De domeinregistreerders zijn www.openprovider.esOVHResellerclubInmotion HostingU kunt uw registratieagent op elk moment ontmoeten en deze aanvragen via onze e-mail info@appdesign.dev.

Betaling van de bestelling vindt plaats volgens de algemene betalingsvoorwaarden die in dit contract zijn vastgelegd. www.appdesign.dev zal geen werkzaamheden uitvoeren voor de toewijzing en registratie van de domeinnaam in uw voordeel totdat de betaling is ontvangen. De betaling wordt als effectief beschouwd wanneer de bank dit bevestigt. De voorkeur gaat uit naar twee bestellingen op dezelfde domeinnaam waaraan deze eerder is betaald, ongeacht de data van de bestellingen. Als www.appdesign.dev twee bestellingen op dezelfde domeinnaam ontvangt, wordt de eerder betaalde eerst verwerkt. De klant verzekert dat de informatie die hij in het bestelformulier vaststelt met betrekking tot het eigendom van de domeinnaam, evenals die van de personen die zijn aangewezen als zijn technische, administratieve en factureringscontact, waar en volledig is. Evenzo begrijpt de aanvrager en neemt hij aan dat hij als enige verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van deze informatie. Zodra de domeinnaam aan de klant is toegewezen, worden wijzigingen in de domeinnaam niet geaccepteerd en wordt de terugbetaling van het betaalde bedrag in geen geval geaccepteerd. De kosten voor het registreren van domeinnamen zijn te allen tijde die op www.appdesign.dev en voor elk type domeinnaam. De klant kan op elk moment verzoeken om overdracht van het gecontracteerde domein naar een andere provider of domeinregistratiebedrijf. Het betaalde bedrag voor deze registratie in ieder geval niet teruggeven. De klant accepteert de regels en voorwaarden die zijn opgelegd door alle regelgevende organisaties van domeinnamen op internet. De klant verklaart dat naar zijn weten het gebruik van de domeinnaam geen afbreuk doet aan de intellectuele eigendomsrechten van derden. De klant accepteert dat de registratie van een domeinnaam er geen wettelijk recht op verleent. De klant aanvaardt dat hij als enige verantwoordelijk is voor de keuze van deze domeinnaam en het daaropvolgende onderhoud. De klant accepteert dat de registratie van de naam voor juridische doeleinden is. De klant accepteert dat hij verantwoordelijk is voor alle doeleinden voor elk probleem met betrekking tot de gebruiksrechten van de gekozen domeinnaam. De klant stemt ermee in om elk mogelijk arbitrageverzoek voor de registratie van een domeinnaam te accepteren. www.appdesign.dev zal niet optreden als arbiter voor geschillenbeslechting tussen de aanvrager en derden voor het gebruik van de domeinnaam. In het geval van een conflict over de toekenning van een domeinnaam, stemt de klant ermee in de regels voor conflictoplossing te volgen die, in voorkomend geval, zijn opgesteld door het register dat verantwoordelijk is voor het beheer van het domein. www.appdesign.dev zal met voldoende kennisgeving per e-mail het verlopen van de registratie van het desbetreffende domein communiceren. In ieder geval is de klant verantwoordelijk voor het betalen van het bedrag voor de vernieuwing van de domeinen vóór de vervaldatum, aangezien App Design niet verantwoordelijk is voor het mislukken van het verzenden van herinneringen, vergeetachtigheid, berichten die SPAM bereiken en niet worden gelezen door de klant. De e-mail waarnaar de verlengingsmeldingen worden gestuurd, is de e-mail die wordt weergegeven in de e-mails waarin de gecontracteerde diensten worden aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn e-mailadres voor contact up-to-date te houden. www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit het niet ontvangen van een verlengingsmelding. www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid om het domein om technische redenen aan de klant toe te wijzen, het domein is niet beschikbaar zodra de betaling is geverifieerd of om een andere reden niet toe te schrijven aan www.appdesign.dev.

BIJZONDERE VOORWAARDEN REGISTRATIE VAN DOMEINEN EN REGELS VOOR DE TOEKENNING VAN DOMEINNAMEN ONDER ".es"

De klant, als aanvrager van een domeinnaam met extensie '.es', verklaart dat:

 • U machtigt de Registrar Agent Registrar.eu, geautoriseerde aanbieder van '.es'-domeinen van www.appdesign.dev (hierna' de Registrar Agent ') om namens uzelf op te treden met RED.ES (hierna, onderling uitwisselbaar,' de Registry ”of“ the Assignment Authority ”), en om alle noodzakelijke acties uit te voeren voor de toewijzing en vernieuwing van de domeinnaam '.es' (hierna 'de Domain Name'), inclusief ontvangst van de bijbehorende communicatie .

 • Machtigt de registratieagent om op te treden in alle acties die nodig zijn om de overeenkomstige betalingen te doen voor de toewijzing en vernieuwing van de domeinnamen, die hij voor opeenvolgende jaren aanvraagt.

 • De registrar en www.appdesign.dev hebben u adequaat geïnformeerd en zijn op de hoogte van de huidige regels en procedures, voorwaarden, vergoedingen en betalingswijze en technische vereisten die zijn vastgesteld voor de registratie van domeinnamen onder ".es" met de bemiddeling van een geaccrediteerde griffier en accepteert deze volledig. In het bijzonder verklaart de aanvrager de regels, procedures en voorwaarden voor de registratie van een domeinnaam te kennen onder ".es", waarvan de inhoud beschikbaar is op de URL: www.nic.es

 • U weet dat de overtreding van deze regels, in de gevallen waarin deze uitdrukkelijk is vastgesteld, het verlies van de domeinnaam en de mogelijke nieuwe toewijzing ervan vanaf dat moment voor de registratie ervan in het voordeel van een aanvrager die daarvoor gerechtvaardigd is, zal betekenen.

 • De informatie in deze applicatie is waar, behalve voor fouten of weglatingen te goeder trouw.

 • U stemt ermee in om de informatie in deze applicatie altijd up-to-date te houden en eventuele wijzigingen door te geven aan de registrar en www.appdesign.dev, die Red.es zal informeren wanneer er wijzigingen zijn in de gegevens die aan het register moeten worden voorgelegd. Het niet naleven van deze verplichting kan ertoe leiden dat de domeinnaam wordt afgemeld (bijvoorbeeld vanwege het onvermogen om te communiceren met de personen die als verantwoordelijke voor de domeinnaam zijn vermeld, omdat zij niet op de vastgestelde manier hebben gecommuniceerd over de wijziging van hun contactgegevens of wijzigingen van managers).

 • Er wordt van uitgegaan dat Red.es bij de verwerking van de verschillende acties met betrekking tot de toewijzing en vernieuwing van de domeinnaam zal handelen, rekening houdend met de door de klant meegedeelde gegevens op de manier die in de vorige sectie is aangegeven.

 • U bent zich ervan bewust en gaat ervan uit dat elke onwaarheid in de gegevens die in deze toepassing zijn vastgelegd, aanleiding kan zijn voor het ontslag ervan of, als de domeinnaam al is toegewezen, aanleiding kan zijn voor het verwijderen van de naam en dat in dit geval de Domain Name zal beschikbaar zijn voor eventuele registratie door een andere legitieme aanvrager.

 • Het is zich ervan bewust en gaat ervan uit dat, zodra het register aan de registraragent meedeelt dat de domeinnaam kan worden toegewezen of verlengd om te voldoen aan de vereisten die voor dit doel zijn vastgesteld, de registraragent verplicht is om namens de klant en binnen de vastgestelde termijnen uit te voeren, de betaling van de overeenkomstige bedragen voor toewijzing of, in voorkomend geval, verlenging, en dat, in geval van niet-betaling of onvoldoende betaling na de vastgestelde termijnen, de Domeinnaam vanaf dat moment beschikbaar komt voor registratie ten gunste van een legitieme aanvrager, zonder RED.ES kan elke verantwoordelijkheid op zich nemen voor de gevolgen van de schending van de verplichtingen van de registratieagent ten opzichte van de aanvrager.

 • U bent zich ervan bewust en gaat ervan uit dat de Registrar Agent een bemiddelende functie vervult bij de toewijzing van domeinnamen onder de ".es", en is alleen en exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen die zijn vastgelegd in het bemiddelingscontract voor de toewijzing van namen. Van domein. De klant beschouwt zichzelf als geïnformeerd over deze omstandigheid en ziet uitdrukkelijk af van elke actie of claim tegen RED.ES die voortvloeit uit de schending van de verplichtingen van de registratieagent.

 • U bent ervan op de hoogte en gaat ervan uit dat, in geval van ernstige technische nalatigheid, een geregistreerde domeinnaam tijdelijk of permanent kan worden beëindigd.

 • Volgens uw kennis is het gebruik van de domeinnaam niet in strijd met de rechten van derden.

 • U bent zich ervan bewust en gaat ervan uit dat de toewijzing en registratie van de Domeinnaam in uw voordeel uitsluitend het recht geeft op het gebruik ervan, in de voorwaarden voorzien in de toepasselijke regelgeving, met het doel het internetdomeinnaamsysteem aan te pakken, en dat Elk geschil over de rechten om een specifieke domeinnaam te gebruiken, moet tussen de partijen bij het geschil worden opgelost via de kanalen die hiertoe wettelijk zijn opgericht.

 • Hij is op de hoogte en gaat ervan uit dat de in het verzoek vermelde administratieve contactpersoon met voldoende vertegenwoordigingscapaciteit voor dergelijke doeleinden verantwoordelijk is voor elk probleem met betrekking tot de gebruiksrechten van de domeinnaam, die door hem bekend en geaccepteerd is.

 • Het verklaart dat alle entiteiten en personen die in deze aanvraag zijn gerelateerd, uitdrukkelijk weten en ermee instemmen, in overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat de persoonsgegevens die zijn verstrekt aan de Registrar Agent verschijnen in zowel interne als openbare databases die door RED.ES worden onderhouden en blijven in een dergelijke situatie met de voorwaarden die nodig zijn voor het beheer van het Register van domeinnamen onder de ".es", in de termen vastgelegd in <>.

 • U weet en gaat ervan uit dat de rechten op toegang en rectificatie rechtstreeks kunnen worden uitgeoefend voor www.appdesign.dev of de registrerende agent. Het recht op annulering en verzet kan alleen worden uitgeoefend na afstand van de gevraagde domeinnaam, aangezien de verwerking van persoonsgegevens door Red.es noodzakelijk is voor de toewijzing en vernieuwing van de domeinnaam.

RED.ES, met adres op www.red.es, zal bij de behandeling van de persoonsgegevens van de genoemde personen en entiteiten de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen, en ontwikkelingsregels, zonder ze te gebruiken voor een ander doel dan dat dat leidt tot de ondertekening en vernieuwing van de domeinnaam. U wordt erop gewezen dat de toewijzing van de domeinnaam noodzakelijkerwijs vereist dat de persoonsgegevens worden gepubliceerd in de database van het register van domeinnamen onder ".es", toegankelijk voor het publiek via internet. Door dit contract te accepteren, geeft de klant zijn toestemming voor deze communicatie en behandeling, inclusief de publicatie van zijn persoonlijke gegevens in de database van het register van domeinnamen onder ".es".

BIJZONDERE VOORWAARDEN REGISTRATIE VAN DOMEINEN MET UITBREIDING .COM .NET .ORG .INFO .BIZ .WS .TV .EU EN INTERNATIONALE UITBREIDINGEN.

De klant accepteert en machtigt www.appdesign.dev om de registrerende entiteit Registrar.eu of een andere registrerende agent te informeren over de verplichte informatie die nodig is voor de registratie en het onderhoud van de domeinnaam in het relevante register, en worden opgenomen in de eigen Directory's die elk van hen beheert, en zodat dergelijke gegevens worden opgenomen in de eigen Directory van www.appdesign.dev en ter beschikking worden gesteld aan het publiek ("Whois") door opname op de site web https://www.appdesign.dev. De klant stemt ermee in, en in voorkomend geval, degene die namens hem optreedt als technisch, administratief en / of facturatiecontact, dat zijn persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan de bovengenoemde entiteiten en die andere deelnemers aan het registratieproces, die mogelijk samenwerken met www.appdesign.dev en / of met genoemde entiteiten. De klant bevestigt de toestemming te hebben van de personen die zijn aangewezen als technisch, administratief en / of facturatiecontact voor de toepassing van de bepalingen van het vorige lid. Daartoe informeren wij u dat de gegevens en informatie van de klant en / of hun vertegenwoordigers, indien van toepassing, zullen worden doorgegeven aan de Registrar.eu-registrar en dat deze zullen worden opgenomen in de voor het publiek beschikbare directories, de volgende punten zullen behandelen: (1) Volledige naam, adres, e-mail, telefoonnummer en, indien van toepassing, faxnummers van de klant. (2) naam van een geautoriseerde contactpersoon als de cliënt een rechtspersoon of administratieve entiteit is en, in voorkomend geval, de contactpersoon die verantwoordelijk is voor administratieve en / of factureringstaken; (3) IP-adressen van de primaire server en eventuele secundaire servers; (4) Elke aanvullende verwijzing met betrekking tot de domeinnaam die in de Whois-database moet voorkomen. De informatie en gegevens die de klant invoert in het formulier voor opname in de corresponderende mappen, kunnen beperkt of uitgebreid zijn, afhankelijk van het beleid en de regels die ICANN en de registrar.eu-registratie-entiteit kunnen dicteren tijdens het registreren van de naam domein blijft van kracht. De klant heeft toegang tot zijn gegevens en kan op elk moment een kopie hiervan opvragen die in het bezit zijn van www.appdesign.dev of de verantwoordelijke Registrar.eu Registration Entities, voor hun herziening, wijziging of update. Hiertoe moet u toegang krijgen tot het beheerpaneel van uw domein op het volgende elektronische adres: https://www.appdesign.dev www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de registratie-entiteiten of de toegang en het gebruik daarvan derden kunnen klantinformatie via internet vrij toegankelijk maken. www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten veroorzaakt door andere deelnemende entiteiten tijdens het domeinregistratie- en toewijzingsproces. Als om welke reden dan ook de betaling voor de verlenging van een domein met .es .com .net .org .info .biz .ws .tv en andere internationale extensies niet wordt betaald vóór de vervaldatum, blijft deze gedurende 5 dagen in stand van 'Redemption Period', tijd waarin de verlenging mogelijk is. Na deze periode blijft het domein nog 10 dagen geregistreerd, zodat het zelfs kan worden verlengd, maar tegen de kosten van de verlenging moet een extra kost van 1500 EURO + BTW worden toegevoegd per domeinreservering. Na deze periode is het domein definitief vrij en kan het door elke persoon of entiteit worden geregistreerd.

BIJZONDERE VOORWAARDEN REGISTRATIE VAN DOMEINEN MET UITBREIDING .EU

De registratie van een domein met .eu-extensie impliceert aanvaarding van het registratiebeleid van de geautoriseerde registrar Registrar.eu naast de volgende bijzondere voorwaarden: Domeinen met .eu-extensie kunnen alleen worden verlengd wanneer er meer dan 10 dagen verstrijken. Zodra het domein 10 dagen of minder verloopt, blijft het geregistreerd tot de laatste dag van de maand waarin de domeinnaam is verlopen, na deze datum bevindt het domein zich in 'quarantainestatus', na deze 40 dagen is het domein zal zeker gratis zijn.

VOORWAARDEN VAN ENKELE UITBREIDINGEN VAN DOMEINEN:

Hieronder staan de voorwaarden voor enkele "speciale" domeinextensies.

 • .kat - De inhoud van de website moet gerelateerd zijn aan Catalonië

 • .pro - De mislukte registratie wordt ook gefactureerd

 • .xxx - Deze extensie kan niet worden gehuurd om deze te gebruiken in een gedeelde appdesign.dev-hosting. Alleen toegestaan voor dedicated servers en externe hosting.

 • .van - Het is noodzakelijk om een fysiek adres in Duitsland te hebben, we kunnen een adres in het land aanbieden voor € 10 / jaar.

OVERMACHT:

Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract en daarom is er geen recht op compensatie wanneer deze overtreding te wijten is aan overmacht. Als de opschorting voor deze omstandigheid langer is dan 2 maanden, kan dit contract op verzoek van een van beide partijen worden opgezegd.

BEËINDIGING:

Het contract eindigt wanneer, naast de wettelijk vastgestelde oorzaken en die uiteengezet in de verschillende clausules van dit contract, een van de volgende situaties zich voordoet: a) wederzijdse overeenkomst tussen de partijen. b) Einde van de initiële duur of van de opeenvolgende verlengingen. c) Besluit voor schending van een van de delen van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. d) Wanneer een van de partijen in faillissement of surséance van betaling verkeert. Als de schending van de klant de oorzaak is van de beëindiging van het contract, behoudt www.appdesign.dev zich het recht voor om dit contract van tevoren te beëindigen en de klant daarom het contract van dienst / accommodatie zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen en zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van enig bedrag. In geval van beëindiging of beëindiging van de overeenkomst, om de bovengenoemde redenen of om het even welke andere wettelijk toegelaten, moet de klant de verplichtingen nakomen die voor de beëindiging van de overeenkomst zijn aangegaan jegens www.appdesign.dev en jegens derden. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, zal het duidelijk zijn dat de plaats van formalisering van het contract is: - de gewone verblijfplaats van de klant op voorwaarde dat hij de status van consument heeft en in Spanje woont. - De residentie van www.appdesign.dev voor de andere klanten. In ieder geval doet de klant, door het contract te aanvaarden, uitdrukkelijk afstand van elke uitdrukkelijke bevoegdheid die hem zou kunnen toekomen, onder voorbehoud van de gemeenschappelijke Spaanse wetgeving. Elke controverse die voortvloeit uit de interpretatie, toepassing, uitvoering en uitvoering van dit contract, inclusief elk geschil met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of het uitsterven ervan, evenals, in het algemeen, elke vraag die daarmee verband houdt, zal definitief worden opgelost door middel van juridische arbitrage.

COMPENSATIEBELEID

U stemt ermee in om alle diensten en faciliteiten van www.appdesign.dev onder uw verantwoordelijkheid te gebruiken. Www.appdesign.dev is in geen geval verantwoordelijk voor verlies, diefstal van gegevens of commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele, gevolg- of andere schade. De Klant gaat ermee akkoord dat hij www.appdesign.dev zal verdedigen, vrijwaren, bewaren en vrijwaren van alle claims, verantwoordelijkheden, verliezen, kosten en claims, inclusief redelijke advocaatkosten tegen www.appdesign.dev, zijn agenten, zijn klanten en werknemers, die kunnen voortvloeien uit of voortvloeien uit een dienst die wordt geleverd of uitgevoerd of overeengekomen om uit te voeren of een product dat wordt verkocht door de klant, agenten, werknemers of rechtverkrijgenden. De Klant stemt ermee in om www.appdesign.dev te verdedigen, te vrijwaren en te onderhouden, tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit enig letsel aan personen of eigendommen veroorzaakt door enig product verkocht of gedistribueerd in verband met de servers van www.appdesign.dev. www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om tussenbeide te komen in de sites die op haar servers worden gehost in het belang van haar klanten. Al het materiaal dat door de klant wordt geleverd en dat naar verluidt inbreuk maakt op de eigendomsrechten van een derde partij, auteursrechten of enig defect product dat wordt verkocht aan klanten van gedeelde servers van www.appdesign.dev.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

U moet de gegevens en velden die door het systeem zijn aangevraagd voor domeinregistratie, servers of services die zijn gecontracteerd naar App Design, verzenden via uw e-mail of platform dat uw gegevens verzamelt. Het systeem vraagt om uw naam, e-mailadres, een wachtwoord naar keuze, IP, adres, telefoon en alle andere informatie die de gecontracteerde dienst nodig heeft. Als er een klant is met hetzelfde e-mailadres, zal het systeem u vragen deze gegevens te wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het opslaan van dergelijke gegevens en deze nooit aan derden te communiceren. Als klant zult u erkennen en bevestigen dat de gegevens van u zijn, waar en echt door de formulieren te sturen naar www.appdesign.dev of per e-mail info@appdesign.dev. Als gebruiker. U verklaart dat u meerderjarig bent en voldoende handelingsbekwaam bent om gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden van www.appdesign.dev, www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om een account te annuleren of te annuleren in geval van inactiviteit gedurende een periode van langere tijd. Als u het wachtwoord of de gebruikersnaam bent vergeten, beschikt u over automatische systemen om dergelijke gegevens op te halen. Om te voldoen aan de gevestigde in art. 27.1.c van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) en de RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen). De Klant stemt ermee in om www.appdesign.dev te verdedigen, te vrijwaren en te onderhouden, tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit enig letsel aan personen of eigendommen veroorzaakt door enig product verkocht of gedistribueerd in verband met de servers van www.appdesign.dev. www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om tussenbeide te komen in de sites die op haar servers worden gehost in het belang van haar klanten. Al het materiaal dat door de klant wordt geleverd en dat naar verluidt inbreuk maakt op de eigendomsrechten van een derde persoon, valt onder de verantwoordelijkheid van de klant, waarvoor de klant alleen de inhoud van zijn auteurschap zal verzenden, zijnde hij, volledig verantwoordelijk voor alle inhoud van zijn website of dienst. dat vereist het.

Soms hebben klanten geen inhoud, dus als test zal App Design testinhoud plaatsen zodra het geleverde werk is ingeschakeld, de klant is verantwoordelijk voor het wijzigen van de testinhoud.

Meningen verzenden

Door een mening te sturen op www.appdesign.dev op de daarvoor bestemde pagina, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens (naam, achternaam en in het geval van bedrijf "Bedrijfsnaam") worden gepubliceerd om de juistheid van die mening te bevestigen.

AANVAARDBAAR GEBRUIK BELEID:

Alle diensten van www.appdesign.dev kunnen voor legale doeleinden worden gebruikt. Het verzenden, opslaan of presenteren van informatie, gegevens of materiaal in strijd met de wet van Spanje of het land waar de server zich bevindt, is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: auteursrechtelijk beschermd materiaal, materiaal dat wij als bedreigend of obsceen achten, of materiaal beschermd door handelsgeheimen en andere statuten. De abonnee gaat ermee akkoord www.appdesign.dev en zijn werknemers te vrijwaren van elke claim die voortvloeit uit het gebruik van de dienst die de abonnee of een andere partij schaadt. Criminele inhoud of gebruikers worden geschorst van ons netwerk, meestal zodra ze worden ontdekt, hoewel het u altijd vertelt wanneer en waarom een actie is ondernomen. Pornografie is verboden op alle gedeelde servers van www.appdesign.dev. Dit omvat sites die seksueel expliciete of hardcore afbeeldingen en / of advertenties bevatten. De abonnee erkent dat de geleverde dienst van zodanige aard is dat de dienst kan worden onderbroken om andere redenen dan nalatigheid van het bedrijf en dat de schade als gevolg van een onderbreking van de dienst moeilijk te bepalen is. Daarom accepteert de abonnee dat www.appdesign.dev niet verantwoordelijk is voor de schade die voortvloeit uit dergelijke oorzaken buiten de directe en exclusieve controle van het bedrijf. De abonnee begrijpt en aanvaardt dat de aansprakelijkheid van de onderneming voor haar eigen nalatigheid in geen geval hoger mag zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de kosten die door dienstabonnees worden gedragen tijdens de periode van schade. In geen geval is het bedrijf aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade, verlies of letsel. Illegaliteit in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de distributie of het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermde software of andere gegevens, intimidatie, fraude, handel in obsceen materiaal. Bepaalde soorten ongewenste inhoud zijn niet toegestaan op ons netwerk. We hosten geen inhoud voor volwassenen met een beschrijving. Hacking-, kraak-, Warez- en IRC-inhoud is niet toegestaan. Software-, audio- en videodownloads kunnen alleen worden ontvangen als u de schrijver en eigenaar bent van de bronrechten of het recht heeft om het materiaal te verspreiden. Accounts die zijn opgeschort vanwege AUP-inhoud of schending worden in geen geval geretourneerd.

VERBODEN SCRIPTS:

De volgende scripts mogen niet op onze servers worden gebruikt en kunnen niet worden geladen of uitgevoerd. Redenen voor het verbod zijn onder meer nadelige effecten op de serverbelasting, uitnodigingen voor hackers / spammers / criminele activiteiten, enz.

 • IRC eierdruppels

 • Proxyservers

 • Mail bommenwerpers

 • Anonieme mailers

 • IP-spoofers

 • Poortscanners

 • Hivemail

 • Telnet- of SSH-toegangsscripts

 • nph-proxy (en andere scripts die werken als proxy)

 • UBB (Ultimate Bulletin Board, alle versies)

 • lstmrge.cgi

 • phpShell

 • FormMail.cgi, FormMail.pl uit Matt's Script Archive zijn niet toegestaan.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor enige schade, inclusief incidentele schade en gevolgschade, die voortvloeit uit www.appdesign.dev servers zijn offline of om welke reden dan ook niet beschikbaar. Bovendien is www.appdesign.dev niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief incidentele schade of gevolgschade, die het gevolg is van corruptie of verwijdering van een website van een van de servers van www.appdesign.dev. Alle schade is beperkt tot onmiddellijke beëindiging van de service.

DISCLAIMER:

www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor systeemcrashes, ongevallen of gegevensverlies. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor voorspelde schattingen van de voordelen die een klant zou hebben behaald als zijn site zou werken. Bepaalde diensten geleverd door www.appdesign.dev worden doorverkocht. Bepaalde apparatuur, routing, software en programmering die door www.appdesign.dev worden gebruikt, zijn dus niet rechtstreeks eigendom van of geschreven door www.appdesign.dev. Bovendien wijst www.appdesign.dev alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van onze klantenaccounts. Als niet aan een van de voorwaarden wordt voldaan, wordt het betreffende account automatisch gedeactiveerd. We behouden ons het recht voor om een account zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, om welke reden dan ook, zonder terugbetaling zoals www.appdesign.dev passend acht. PLUS, www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om een of al het bovenstaande beleid, richtlijnen en juridische zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

VERTROUWELIJKHEID:

Alle informatie of documentatie die een van de partijen aan de andere bijdraagt bij de ontwikkeling en uitvoering van dit contract, wordt als vertrouwelijk beschouwd en is exclusief voor degene die eraan bijdraagt en kan niet communiceren. Het wordt alleen gebruikt om de gecontracteerde diensten te verlenen. Om aan deze voorwaarde te voldoen, zal het management van www.appdesign.dev nauwkeurige instructies geven aan alle technisch personeel met toegang. Deze vertrouwelijkheid blijft bestaan na het einde van het contract. Wat betreft de persoonlijke gegevens die worden gehost in een van de hostingplannen, voldoet www.appdesign.dev aan de huidige regelgeving, met speciale aandacht voor de LOPD en RPGD die u moet raadplegen in onze Privacybeleid. Het technische team van www.appdesign.dev heeft de verplichting om geen toegang te krijgen tot deze gegevens, tenzij dit nodig is voor de werking van de gecontracteerde dienst of zoals gevraagd door de klant zelf, in welk geval www.appdesign.dev volledige vertrouwelijkheid zal bewaren over de gegevens. Zodra het contract is beëindigd, worden de gegevens nog eens 5 dagen bewaard gedurende welke de klant toegang heeft, waarna ze permanent kunnen worden verwijderd.

De klant moet er rekening mee houden dat we werken met programmeurs en ontwerpers, dus App Design kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor oneigenlijk gebruik door derden of onderaannemers.

WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de gebruiksvoorwaarden van deze website te wijzigen, ontwikkelen of bijwerken. De bezoeker en gebruiker zijn automatisch gebonden aan de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat ze toegang krijgen tot het web, dus moeten ze deze gebruiksvoorwaarden periodiek lezen.

Algemene voorwaarden van webdesign

1. App Design begint te werken aan een project na ontvangst van een aanbetaling. Tenzij schriftelijk anders vermeld, betaalt de klant het resterende saldo aan het einde van het project of na 3 maanden vanaf de eerste betaling. De webpagina's worden live na voltooiing van het project, wanneer alle betalingen zijn voldaan. De hosting en registratie van domeinnamen moet elk jaar worden betaald en vernieuwd voor de vervaldatum, anders worden ze geëlimineerd.

2. Aanvullende diensten worden betaald uit budget, als extra betaling, in servicekosten of een uurtarief. Als klanten aanvullende diensten nodig hebben, wordt de bijbehorende vergoeding toegevoegd aan hun factuur en dienovereenkomstig betaald.

3. Vertragingen bij de voltooiing van het project kunnen optreden wanneer:

 • De betalingen lopen vertraging op
 • De opdrachtgever vraagt meer wijzigingen in het ontwerp, de structuur en de inhoud van het project
 • De klant stuurt ons de inhoud van het web met een vertraging van meer dan twee dagen
 • De klant koopt een aanvullende dienst met betrekking tot het project
 • Het ontvangen van materiaal van de klant is vertraagd
 • Schattingen van tijdschema's zijn alleen bij benadering en kunnen op elk moment worden gewijzigd naar goeddunken van App Design. App Design kan op elk moment en naar eigen goeddunken besluiten om een project in de wacht te zetten.

4. App Design is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het voldoen aan onredelijke verwachtingen of het vragen aan App Design om te beslissen of het een redelijke vraag of verwachting is of binnen het bereik van het aanbieden van diensten aan haar klanten. Als de klant bijvoorbeeld een bepaalde dienst koopt, maar om volledig tevreden te zijn, besluit App Design dat een aanvullende dienst nodig is, dan is het niet langer de verantwoordelijkheid of het commitment om de klant van App Design tevreden te stellen. Met andere woorden, App Design garandeert 100% tevredenheid in het kader van de oorspronkelijke overeenkomst met de klant, alle werkzaamheden die buiten de oorspronkelijke overeenkomst worden uitgevoerd, worden afzonderlijk begroot.

5. Diensten of een deel van de diensten (dat wil zeggen elementen van een project) die door de klant zijn goedgekeurd, worden beschouwd als diensten waarmee de klant 100% tevreden is. Alle extra werkzaamheden aan deze services (ontwerpwijzigingen) worden dienovereenkomstig in rekening gebracht.

6. Tenzij duidelijk anders vermeld, worden alle projectstatussen voltooid nadat een periode van 3 maanden is verstreken (berekend vanaf de eerste betalingsdatum). Dit betekent dat er aan dat project niet verder wordt gewerkt en dat er geen service wordt verleend. Dit is niet van toepassing op domeinnaamregistratie en hosting, die worden verstrekt ongeacht de projectstatus en alleen op basis van betalingen van klanten.

7. Zodra de website is ingeschakeld, wordt een enkele beoordeling uitgevoerd, waarbij de klant de gewenste wijzigingen in inhoud en afbeeldingen kan opvragen. De maximale beoordelingsperiode duurt een week.

8. Zodra de website klaar is, heeft de opdrachtgever een maximale adviesperiode van een week.

9. Het ontwerp zal hetzelfde zijn als degene die in de e-mails is overeengekomen, App Design levert sjablonen voordat een webproject of app wordt gestart, de klant accepteert het ontwerp met de betaling en start van het webproject.

Over creditcardgegevens

Houd er rekening mee dat App Design om veiligheidsredenen altijd:

 • Het voorkomt ongeoorloofde toegang, handhaaft de nauwkeurigheid van gegevens en zorgt voor het juiste gebruik van informatie door middel van fysieke, elektronische en administratieve procedures om de informatie die het online en offline verzamelt te beschermen en te beveiligen.
 • Huur de diensten van vertrouwde externe bedrijven in om de beveiligde versleuteling van creditcardgegevens en gatewaybetalingen voor de websites van uw klanten te beheren. Deze bedrijven rekenen transactiekosten en / of kosten per maand aan waarvoor de klant verantwoordelijk is. De meeste van deze bedrijven bieden verschillende tariefplannen die beter zijn afgestemd op de zakelijke behoeften van de klant op basis van het volume van de online transacties van de klant.

Over deze site

 • Alle prijzen die op deze site verschijnen of via e-mails worden verstrekt, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze prijzen zijn louter informatief en App Design verplicht zich er niet noodzakelijkerwijs toe voor uw project. Om een gratis offerte voor uw project te ontvangen, kunt u dit doen via info@appdesign.dev of een offerte genereren op onze website.
 • Promotionele aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar.
 • Alle afbeeldingen op deze website zijn slechts representatief.

Beoordeling en plaatsing van App-ontwerp op beoordelingssites

App Design streeft ernaar uit te gaan op sites van derden, sommige sites bellen onze klanten en besteden 30 minuten - 1 uur aan de telefoon om hun ervaring met ons te bespreken.

App Design verschijnt in 3 rd site opmerkingen. Ondanks het feit dat de beoordelingssites vanwege hun eigen due diligence alle ranglijsten hebben ontwikkeld en gepubliceerd door 3 rd partijbeoordelingssites of vertegenwoordigen de onafhankelijke mening van 3 rd onderdelen review sites, en zijn afgeleid onder onafhankelijke beoordeling, analyse en subjectieve / objectieve criteria. Door de ontwikkeling en publicatie van deze classificaties, 3 rd Bedrijven geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of haalbare basis van de classificatie. Gebruikers van classificatie erkennen en stemmen in met de nodige zorgvuldigheid om tot weloverwogen beslissingen te komen.. Gebruikers erkennen en stemmen ermee in dat rangschikkingen moeten worden gebruikt als instrument bij de besluitvorming, maar dat ze niet mogen worden beschouwd als een einde aan een beoordeling.

Over webdesignprojecten en studio's

 • App Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die het ontwerpt en / of gasten. App Design heeft geen controle over enige informatie, materialen of producten die erin worden gevonden. App Design dient niet als adviseur voor haar klanten en klanten zijn volledig verantwoordelijk voor alles wat op hun websites staat.
 • Vanwege de aard van het ontwerp- en programmeerwerk zien websites er altijd anders uit op verschillende computers. Schermresolutie, besturingssysteem en navigatiesoftware zijn slechts enkele voorbeelden van variabelen die van invloed kunnen zijn op het uiterlijk van een website. De klant moet op de hoogte zijn van deze mogelijke variaties en App Design is er niet verantwoordelijk voor.

Bedankt voor uw zaken! Wij waarderen het heel erg.

Kopieer link