contact opnemen met

Algemene Voorwaarden

Alvorens de algemene voorwaarden te lezen, dient u eerst het privacybeleid te lezen, aangezien dit voorrang heeft op de algemene voorwaarden en de klant het privacybeleid, de wettelijke bepalingen en de cookies moet aanvaarden alvorens de algemene voorwaarden te lezen. De klant is dan ook graag bereid deze pagina te raadplegen, waarbij het privacybeleid, de wettelijke bepalingen en de cookies de belangrijkste zijn:

Privacybeleid, wettelijke verklaring en cookies

Door middel van deze mededeling, App Design, eigenaar en verantwoordelijk voor het domein www.appdesign.dev; met e-mail adres info@appdesign.dev; in overeenstemming met de huidige wetgeving, vervat in de wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen) deelt mee dat de door u verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd zullen worden verwerkt, in een bestand dat voor dit doel is aangemaakt door App Design en geregistreerd bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, zijnde App Design de ontvanger en de enige verantwoordelijke voor dit bestand.

Het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van Persoonsgegevens is gericht op het onderhouden van de zakelijke relatie met App Design. De verbintenis om geen Persoonsgegevens door te geven, te verkopen of te delen ten behoeve van derden. De verstrekte gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het verlenen van de dienst en zullen worden geannuleerd wanneer ze niet langer nodig zijn voor dat doel. De Persoonsgegevens die worden verkregen in de formulieren, die per e-mail worden verstuurd of telefonisch worden verstrekt en die bestemd zijn voor de registratie van domeinnamen, worden overgedragen aan het registrerende bedrijf. Register.eu. y Resellerclub en de bevoegde registrerende internationale instantie. En daarom zullen ze in de publieke Whois-database verschijnen. Het doel van deze overdracht is uitsluitend en alleen om de registratie van de domeinnaam mogelijk te maken.

App Design heeft de juiste veiligheidsniveaus voor de verstrekte gegevens vastgesteld en bovendien zijn alle beschikbare technische middelen en maatregelen geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte gegevens te voorkomen. De aan ons verstrekte e-mailadressen kunnen worden gebruikt om onze "nieuwsbrieven" of andere informatie die van belang kan zijn voor gebruikers te versturen, evenals verlengingen van domeinen, servers of andere gecontracteerde diensten.

Wij informeren u ook over de mogelijkheid om uw recht van toegang, rectificatie, annulering en specificatie van de doeleinden waarvoor u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens uit te oefenen, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving, die van kracht kan worden gemaakt door contact op te nemen met App Design via e-mail op: info@appdesign.dev. www.appdesign.dev met een adres voor kennisgevingsdoeleinden op info@appdesign.dev stelt op haar website appdesign.dev bepaalde inhoud van informatieve aard ter beschikking over haar activiteiten. Door middel van dit document worden de Algemene Contractvoorwaarden van de website https://appdesign.dev/ opgesteld, die hun bereidheid uitdrukken om de diensten die op de website https://appdesign.dev/ ter beschikking worden gesteld, te contracteren door middel van het verzoek dat langs elektronische weg wordt gedaan, meer bepaald via het internet via die website die eigendom is van de Eigenaar. Door het accepteren van de Voorwaarden accepteert u ook het privacybeleid, zie de link: https://appdesign.dev/politica-de-privacidad-aviso-legal-y-cookies/. appdesign.dev biedt webhosting aan haar klanten wereldwijd, en wij hebben de verantwoordelijkheid om elke klant te beschermen en de beste diensten te leveren die beschikbaar zijn. Voor alle klanten van appdesign.dev gelden de volgende servicevoorwaarden:

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

App Design geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook:

 • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of de diensten en inhoud ervan;
 • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
 • Het onrechtmatige, nalatige, frauduleuze of tegenstrijdige gebruik van deze wettelijke verklaring;
 • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nut en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld.
 • Verwijdering van gegevens, websites of inhoud op de gecontracteerde servers.

App Design is in geen geval verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan door het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

DIENSTEN DIE DOOR DIT CONTRACT WORDEN BEÏNVLOED:

De voorwaarden van dit contract zijn van toepassing op de volgende diensten/accommodatieplannen: a) Domeinregistratie. b) Verzamelplannen. c) Plannen voor wederverkopers  d) Toegewijde Servers e) VPS-servers. En elke andere dienst die wordt aangeboden op de website www.appdesign.dev of per post. De technische kenmerken en de prijzen van de diensten/accommodatieplannen die op de website www.appdesign.dev staan, hebben voorrang op wat in dit contract staat en de prijzen die op de website www.appdesign.dev staan, worden te allen tijde als geldig beschouwd. Elke wijziging die van invloed is op de diensten/accommodatieplannen of die de bepalingen van dit contract beïnvloedt, wordt geacht te zijn gemeld door de publicatie van dergelijke wijzigingen op de website van appdesign.dev www.appdesign.dev.

De gecontracteerde servers zullen worden gevestigd in de bedrijven OVH e Inmotion Hosting.

INWERKINGTREDING, DUUR, VERLENGING, PRIJS VAN DIENSTEN/PLANNEN, BETALINGSMETHODEN EN FACTURERING

Voor de levering van het service/accommodatieplan dat aanleiding geeft tot dit contract, moet de klant vooraf aan www.appdesign.dev de prijs betalen die overeenkomt met elk service/accommodatieplan dat is bepaald in www.appdesign.dev. In ieder geval is de klant, die als zodanig in het bestand voorkomt, verantwoordelijk voor de betaling van de facturen, zelfs als een derde partij in opdracht van de klant tussenbeide komt, zodat de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de authenticatiegegevens aan een derde partij uitsluitend en alleen bij de klant ligt. De bedragen die worden gepubliceerd in www.appdesign.dev zijn onderworpen aan de overeenkomstige belastingen. www.appdesign.dev voert geen enkele handeling uit op de bestelling totdat de betaling is ontvangen. De betaling wordt als effectief beschouwd wanneer de bank deze accepteert. www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor de problemen die voortvloeien uit de onmogelijkheid om de betaling van de klant te identificeren, zoals het niet aangeven van het domein of de referentie van de bestelling, het niet correct identificeren van de bank, etc. De betaling zal noodzakelijkerwijs worden uitgevoerd in euro's voor bankoverschrijvingen en in de valuta die is overeengekomen voor externe platforms zoals Paypal of Stripe. De betaling van de diensten/hosting plannen zijn maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of tweejaarlijks, afhankelijk van de dienst, zoals gekozen door de klant in het contractformulier en zoals overeengekomen in de e-mails. Op dit moment accepteren wij, afhankelijk van het plan, maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse facturering. Als u niet tevreden bent binnen de eerste 15 dagen zullen wij u graag een terugbetaling aanbieden (voor sommige speciale aanbiedingen kan de geld terug garantie dag variëren, de kosten van de domeinnaam is niet terugbetaalbaar, evenals de kosten van de registratie en de installatie van de diensten). Dedicated servers en VPS-servers zijn niet inbegrepen in dit plan vanwege de kosten voor het opstarten van de server. Om de betaling via PayPal uit te voeren, moet u zich registreren als gebruiker van het PayPal Services Network, wat 0,35 + de 3.40% aan kosten met zich meebrengt. Meer informatie over deze dienst vindt u op de URL: https://www.paypal.es. www.appdesign.dev zal geen facturen per gewone post aan zijn klanten uitgeven, alleen facturen voor de gecontracteerde dienst zullen worden uitgegeven door het versturen van e-mails via info@appdesign.dev. De klant heeft alleen als bewijs van aankoop/contract het ontvangstbewijs van uw bank bij de overschrijving naar www.appdesign.dev of uw creditcardafschrift. De facturen van elke dienst/plan worden opgemaakt met de gegevens van de Klant die deze instemt op het ogenblik van de bestelling, zonder dat deze gegevens kunnen worden gecorrigeerd nadat de factuur reeds is verzonden. Om de inningen via domiciliëring te doen, moet www.appdesign.dev de verrichting aanvaarden volgens de historiek van de klant en indien u geen klant bent, zal www.appdesign.dev bestuderen of het al dan niet aanvaard wordt volgens het type product en het bedrag. De registratiekosten kunnen niet worden betaald door middel van een automatische incasso en www.appdesign.dev zal om betaling per kaart of overschrijving vragen. De domiciliëring heeft een kostprijs van 4 ? ongeacht de te debiteren waarde. Voor elke bankrendementen die plaatsvinden om redenen die aan de klant toe te schrijven zijn, zal www.appdesign.dev een extra vergoeding van 6,00 euro in rekening brengen.

VERNIEUWING VAN DIENSTEN:

Alle hernieuwbare diensten die worden aangeboden voor hosting, domeinregistratie, extra marketingdiensten, SSL-certificaten die moeten worden verlengd, kunnen na afloop daarvan worden verwijderd. Als u de verlenging niet betaalt, worden uw gecontracteerde diensten gedeactiveerd, geëlimineerd en verwijderd, en wordt uw account opgeschort.

Het is mogelijk dat u geen herinneringen ontvangt over de verlenging van uw diensten voor de vervaldatum, dus het is belangrijk om rekening te houden met de vervaldatum van uw diensten, op elk moment kunt u vragen wanneer de gecontracteerde diensten aflopen via onze e-mail info@appdesign.dev.

U kunt al dan niet een e-mailherinnering ontvangen voordat de diensten worden gedeactiveerd, verlopen of verwijderd. In het geval van servers, vanwege de inhoud die erop kan staan, zal alle inhoud worden verwijderd als de betaling voor verlenging niet wordt gedaan na de vervaldatum. De dienst zal worden opgeschort en niet meer toegankelijk zijn.

Als www.appdesign.dev een wijziging in de prijzen van de diensten/accommodatieplannen doorvoert, zullen klanten op de hoogte worden gebracht van een dergelijke wijziging voordat ze worden beïnvloed door de wijziging in de volgende factuur die aan hen wordt uitgegeven, zodat als u niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging, u het recht zult uitoefenen om dit contract te beëindigen zonder dat u een extra bedrag aan www.appdesign.dev hoeft te betalen, zolang u uw vergoeding betaald houdt. Aan het einde van de aanbetalingstermijn wordt het contract opgezegd en wordt uw dienst dus geannuleerd als u de nieuwe prijs niet accepteert. De betalingen aan www.appdesign.dev voor een van de gecontracteerde diensten zullen in geen geval worden betaald, tenzij www.appdesign.dev de gecontracteerde dienst niet kan leveren. De vrijwillige val, of het verbreken van de verbinding van www.appdesign.dev van de dienst/het plan wegens schending van sommige van deze gebruiksvoorwaarden zal niet veronderstellen dat er een uitbetaling van de kant van www.appdesign.dev plaatsvindt.

Dit contract treedt in werking op dezelfde dag dat het wordt geformaliseerd, dat wil zeggen op het moment dat de klant akkoord gaat met het gebruik van zijn service/accommodatieplan. Het contract wordt stilzwijgend verlengd met de betaling van de volgende factuur, en zal niet worden opgezegd tot de klant per e-mail, minstens 15 dagen op voorhand en met de authenticatie-informatie die vereist is door www.appdesign.dev, de annulering van het contract verklaart.

VERANDERING VAN PLANNEN EN GEBRUIK VAN MIDDELEN:

De klant die een service/hostingplan heeft gecontracteerd met www.appdesign.dev kan overstappen op een ander service/hostingplan met kenmerken, middelen en toepassingen die superieur zijn aan het service/hostingplan dat ze al hebben of inferieur zijn. Als de wijziging wordt aangebracht in een hoger plan in functies, middelen en toepassingen, zal een krediet worden gegenereerd voor het betaalde en niet verbruikte bedrag, dat zal worden afgetrokken van de prijs die moet worden betaald voor de nieuwe dienst/het nieuwe contractueel vastgelegde plan. Als de wijziging wordt aangebracht in een lager plan/dienst in functies, middelen en toepassingen heeft u geen recht op enige terugbetaling, aangezien het duidelijk is dat u de oorspronkelijk gecontracteerde dienst vóór de beëindiging ervan heeft geannuleerd. Indien de klant het gebruik van de in de diensten/hostingplannen opgenomen middelen en toepassingen overschrijdt, worden de diensten opgeschort tot de vorige betaling en de verlenging ervan.

De klant moet de overgedragen stroom en/of de verbruikte schijfruimte controleren via de statistieken waartoe u toegang hebt of die u kunt opvragen via onze e-mail info@appdesign.dev behoudt zich het recht voor om een account te annuleren dat de gecontracteerde limieten heeft overschreden, de klant gaat niet akkoord met het betalen van de gemaakte kosten.

VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET APPARAATSontwerp

In zijn relaties met de klant zal www.appdesign.dev met de nodige zorgvuldigheid handelen bij het gebruik van zijn commerciële activiteit, loyaal en te goeder trouw. www.appdesign.dev verbindt zich ertoe om, met alle middelen waarover het beschikt, de diensten op een optimale manier aan te bieden en alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de hosting van de diensten/plannen aangeboden door www.appdesign.dev 24 uur per dag, 7 dagen per week op een zo veilig mogelijke manier kan worden uitgevoerd, met uitzondering van incidenten die zich voordoen buiten de controle van www.appdesign.dev. Bovendien behoudt www.appdesign.dev zich in die zin het recht voor om de gecontracteerde dienst tijdelijk te onderbreken voor technische herstellingen en onderhoud van de apparatuur, alsook voor de verbetering van de diensten zelf. www.appdesign.dev kan niet garanderen dat de beschikbaarheid van de diensten/huisvestingsplannen ononderbroken en ononderbroken zal zijn gedurende de looptijd van het contract, wegens de mogelijkheid van problemen in het internetnetwerk, storingen in de serverapparatuur en andere mogelijke onvoorziene omstandigheden, hackers of niet-betaling. De klant gaat ermee akkoord de risico's en onvolkomenheden of onbeschikbaarheid van de servers te dragen, omdat de gebruikte programma's technisch complex zijn en mogelijk niet eerder zijn getest op alle gebruiksmogelijkheden. Door de diensten/accommodatieplannen te delen met andere diensten/accommodatieplannen kunnen er technische problemen ontstaan die aan derden zijn toe te schrijven en waarvoor www.appdesign.dev niet verantwoordelijk is. De klant ziet uitdrukkelijk af van het claimen van enige verantwoordelijkheid, contractueel of buitencontractueel, schadevergoeding aan www.appdesign.dev voor eventuele storingen, traagheid of fouten in de toegang en het gebruik van de gecontracteerde dienst. De diensten/accommodatieplannen zijn gedeelde accommodatiediensten met andere diensten van dezelfde aard en met dezelfde middelen. Om deze reden behoudt www.appdesign.dev zich het recht voor om de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk op te schorten (om de dienst niet te leveren) in het geval dat het een overmatig gebruik van geheugen, hacking, virus, malware, overmatig gebruik van CPU of elke andere wijziging die de server waarin het zich bevindt vertraagt, zodanig dat het de levering van de dienst of de rechten van de cliënten of derden die de server met hem delen, schaadt of vermindert. Daartoe zal www.appdesign.dev een tijdelijke schorsing van de dienst uitvoeren. Deze omstandigheid zal aan de klant worden meegedeeld zodat hij kan overgaan tot het oplossen van deze wijziging, en als de dienst na het heropstarten ervan te kwader trouw of continu wordt herhaald, zal de dienst worden geannuleerd zonder recht op enige terugbetaling, omdat het wordt beschouwd als een onrechtmatig gebruik van de dienst/hostingplan. www.appdesign.dev maakt geen reservekopieën van de inhoud die wordt gehost in de diensten/hostingplannen of enige dienst van www.appdesign.dev, en is niet verantwoordelijk voor het verlies of het wissen van de gegevens op welke manier dan ook. Daarom is de klant verplicht om zelf back-ups te maken. www.appdesign.dev. In geen geval aanvaardt www.appdesign.dev verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het verlies van gegevens, onderbreking van de activiteiten of enige andere schade die voortvloeit uit de werking van de diensten/hostingplannen omdat ze niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De toegang tot en het gebruik van de diensten/accommodatieplannen is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant, dus www.appdesign.dev is op geen enkele manier verantwoordelijk (direct of indirect) voor enige directe of indirecte schade die de klant aan derden zou kunnen toebrengen. www.appdesign.dev is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen die het niet functioneren van het e-mailadres van de klant of het niet communiceren van de adreswijziging kan opleveren, evenals voor de desinformatie die de klant claimt als gevolg van zijn eigen nalatigheid in het actief houden van deze gegevens. Het is van vitaal belang dat de klant zijn e-mail adres heeft bijgewerkt en operationeel is, hij zal in staat zijn om zijn e-mail te wijzigen met het verzoek aan onze corporate e-mail info@appdesign.dev.

www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk:

 • Van de inhoud die wordt gehost in de ruimte die door het service/hostingplan aan de klant is toegewezen, is dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.
  • Van de fouten die door de toegangsproviders worden gemaakt.
  • Van hacken, virussen, malware en misbruik in elk type van de aangeboden diensten.
 • Van virusbesmetting in hun computers en/of gehoste bestanden, waarvan de bescherming onder de verantwoordelijkheid van de klant valt.
 • Van het binnendringen van derden in dienst van de klant, hoewel www.appdesign.dev redelijke beschermingsmaatregelen heeft vastgesteld.
 • van de defecte configuratie door de klant.
 • Van apparatuurschade (klantterminals) of misbruik (verantwoordelijkheid van de klant).
 • Van alles wat uitsluitend aan de klant toe te schrijven is.

www.appdesign.dev zal technische bijstand verlenen met betrekking tot de werking van de door de klant gecontracteerde diensten/plannen. Er zijn technische incidenten waarbij www.appdesign.dev geen hulp kan bieden. Technische ondersteuning wordt in de volgende gevallen niet aangeboden:

 • Vragen over de configuratie en bruikbaarheid van diensten die door derden worden aangeboden en die niet gerelateerd zijn aan www.appdesign.dev. Vragen over deze diensten moeten worden gericht aan de betreffende dienstverlener.
 • Vragen over de installatie van scripts of de werking van scripts die door de klant op uw account zijn geïnstalleerd. Deze vragen moeten rechtstreeks aan de verkoper of ontwikkelaar van het script worden gesteld.
 • Elke uitgave die de periode van één maand na de levering van een gecontracteerde dienst overschrijdt. Voor advies, wijzigingen, aanpassingen of overleg buiten deze periode worden extra onderhoudskosten overeengekomen.
 • App Design brengt geen kosten in rekening, noch biedt het webonderhoud aan, tenzij anders overeengekomen.
 • De garantie van de werking van alle gecontracteerde diensten is één maand, na afloop wordt een webonderhoud per uur in rekening gebracht, indien nodig.
 • De klant heeft een maand de tijd om na oplevering van het werk (na het overhandigen van de sleutels van de website) te controleren of alles goed werkt. Na afloop van deze periode zal het werk worden afgerond.
 • De opdrachtgever heeft een week advies over zijn gecontracteerde diensten, na afloop van de werkzaamheden wordt deze week extra in rekening gebracht op basis van de benodigde adviesdiensten.

Ons technisch team zal geen hulp bieden bij het wijzigen van de code of het programmeren van scripts die niet door www.appdesign.dev zijn gemaakt. www.appdesign.dev zal echter op eigen initiatief advies geven over de programmeereditie wat betreft de eerste installatie, hoewel positieve resultaten niet gegarandeerd zijn. Ons ondersteuningsteam zal de klant adviseren door middelen aan te bevelen die helpen bij de uiteindelijke oplossing van problemen die buiten de bevoegdheid van www.appdesign.dev vallen.

VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT:

De klant moet alle voorwaarden van dit contract naleven bij de uitoefening van zijn professionele activiteit en moet loyaal en te goeder trouw handelen.

De diensten van ontwerp en creatie van webpagina's, online winkels, e-commerce systemen, software, apps zullen van volledig auteurschap van de klant zijn, dus de klant zal verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan en de naleving van de huidige wetten.

De klant moet voldoen aan de overeengekomen vergoeding zoals vermeld in dit contract. Het gebruik van de diensten/accommodatieplannen is, in strijd met de goede trouw en in het bijzonder, verboden:

 • Gebruik dat in strijd is met de Spaanse wetgeving of inbreuk maakt op de rechten van derden.
 • De publicatie of verzending van enige inhoud die naar de mening van www.appdesign.dev gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
 • Het is in geen geval toegestaan om volwassen websites (pornografie) te hosten. Of het pornografisch materiaal nu wordt gehost of gelinkt via dialers of een andere modaliteit.
 • Het gebruik voor elk onderwerp met betrekking tot kinderporno of gewelddadige handelingen is verboden.
 • Scheuren, programmaserienummers of andere inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.
 • Het verzamelen en/of gebruiken van de persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens of de RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen)
 • Het gebruik van de mailserver en de e-mailadressen van het domein voor zogenaamde spamming (het verzenden van massale ongewenste mail, commerciële of andere berichten) en het bombarderen van mails (het verzenden van grote berichten om een server te blokkeren).
 • Het verzenden van meer dan 100 e-mails per dag en per domein is volledig verboden, ongeacht de aard van de verzonden e-mails.
 • IRC netwerken: Het is absoluut verboden om een IRC server te hosten die deel uitmaakt van of verbonden is met een ander IRC netwerk of server. Servers die zijn aangesloten op of deel uitmaken van deze netwerken worden onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving uit ons netwerk verwijderd.
 • De distributie van elk type muziek of video zonder toestemming van www.appdesign.dev.
 • App Design is niet verantwoordelijk voor het overtreden van enige wet over het domein, het web of de app waar we mee werken.

www.appdesign.dev biedt hostingplannen die het gebruik van CGI-scripts, PHP en andere uitvoerbare programma's mogelijk maken. Deze scripts gebruiken veel meer systeembronnen dan eenvoudige html-pagina's, dus er zijn bepaalde beperkingen op het gebruik van deze functies. De scripts moeten een aanvaardbare hoeveelheid systeemmiddelen verbruiken. Scripts die veel CPU-cycli en veel RAM-geheugenruimte gebruiken, moeten worden opgeschort of er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. www.appdesign.dev zal alles in het werk stellen om klanten die scripts gebruiken te waarschuwen als ze een te hoog percentage van de systeembronnen verbruiken, alvorens hun service op te schorten. Als scripts echter problemen veroorzaken voor andere klanten of te veel middelen verbruiken, kan de dienst zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort. Er is geen recht op terugbetaling door de klant. Let op: Het gebruik van toepassingen die veel middelen vergen (phpNuke, postNuke, PhpBB ... ) kan leiden tot onmiddellijke schorsing van uw account zonder voorafgaande kennisgeving. De scripts mogen in geen geval in wisselwerking staan met de serverconfiguratie of het materiaal. De uitvoering van dergelijke scripts kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de klantrekening zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding of terugbetaling. De klant wordt gewaarschuwd dat het onrechtmatig gebruik (of op basis van een onjuiste programmering) van MySQL en PHP (loop scripts, permanente verbinding, enz.) de werking van de webpagina op een gedeelde server incompatibel kan maken en de pagina in kwestie kan blootstellen aan opschorting zonder voorafgaande kennisgeving. Om een aanvaardbare kwaliteit van de dienstverlening voor alle klanten van de server te garanderen, behoudt www.appdesign.dev zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de klant enig recht op compensatie of terugbetaling heeft, elke account die niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden van zijn servers te verwijderen. Door deze dienst te contracteren, gaat de klant ermee akkoord:

 • Bewaar zelf een back-up van de services/hosting plan bestanden om deze indien nodig te vervangen, aangezien App Design geen back-ups mag bewaren.
 • De klant is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn website, de encryptie door middel van SSL-certificaten, het maken van back-ups, de implementatie van veiligheidsplug-ins, diensten die onafhankelijk moeten worden aangevraagd.
 • Bewaak de overdrachtsgrootte en de schijfruimte om de nodige actie te ondernemen als u vindt dat de overdrachtsgrootte te groot is. Hiervoor beschikt de klant over de zogenaamde "verbruikstabellen" in het statistieksysteem, die dagelijks worden geactualiseerd en waarin de informatie over het debiet van elke dag en het geaccumuleerde debiet van de maand wordt weergegeven. Deze informatie is ook beschikbaar op aanvraag via onze e-mail info@appdesign.dev.
 • De klant is verplicht om het e-mailadres dat in het contractformulier is vermeld, operationeel, actief en bijgewerkt te houden voor de communicatie met www.appdesign.dev, aangezien dit het bevoorrechte communicatiemiddel van www.appdesign.dev is voor het wendbare en vlotte beheer van de gevraagde dienst als gevolg van de contractuele relatie die hen door middel van dit contract verenigt. Indien het in het contractformulier opgegeven e-mailadres zou wijzigen, is de klant verplicht om de wijziging binnen een maximumtermijn van 5 dagen mee te delen aan www.appdesign.dev zodat de communicatie tussen beide contractpartijen niet wordt onderbroken. www.appdesign.dev is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen die het niet functioneren van het e-mailadres van de klant of het niet meedelen van de adreswijziging met zich mee kan brengen, alsook voor de desinformatie die de klant beweert te wijten te zijn aan zijn eigen nalatigheid bij het actief houden van deze gegevens. Het is van vitaal belang dat de klant zijn e-mail adres laat updaten en operationeel maken.

De klant is de enige verantwoordelijke voor het gebruik en het behoud van de login en het wachtwoord van het controlepaneel van zijn website of gecontracteerde diensten, klantenzone of elk type sleutel die de dienst nodig zal hebben. Het gebruik van deze gegevens en de communicatie, zelfs naar derden, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website, voor de doorgegeven en opgeslagen informatie, voor de hypertekstlinks, voor de claims van derden en voor de juridische acties die kunnen leiden tot alle verwijzingen naar intellectuele eigendom, gegevensbescherming, persoonlijkheidsrechten en de bescherming van minderjarigen. De klant is verantwoordelijk voor de geldende wet- en regelgeving en de regels die te maken hebben met de werking van de online dienst, e-commerce, auteursrechten, handhaving van de openbare orde en de universele principes van internetgebruik. De klant zal www.appdesign.dev vergoeden voor alle kosten die deze laatste maakt in elk geval waarvoor de klant verantwoordelijk is, met inbegrip van de erelonen en kosten van de advocaten van www.appdesign.dev, zelfs in het geval van een niet-definitieve gerechtelijke beslissing. Het is voor de klant verboden om toegang te krijgen tot de configuratie, de structuur en de bestanden van de servers van www.appdesign.dev, deze te wijzigen en te visualiseren. Elk probleem dat zich zou kunnen voordoen in de servers en beveiligingssystemen gecontracteerd door www.appdesign.dev als direct gevolg van een nalatige handeling van de klant, zal de klant verantwoordelijk zijn voor de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid die met hem zou kunnen overeenkomen.

VOORWAARDEN VOOR DOMEINREGISTRATIE:

Als de registrars van de domeinnaam www.openprovider.esOVHResellerclubInmotion HostingAls u vragen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met uw registrar door een e-mail te sturen naar info@appdesign.dev.

De betaling van de bestelling zal gebeuren volgens de algemene betalingsvoorwaarden die in dit contract zijn vastgelegd. www.appdesign.dev zal geen enkele handeling uitvoeren voor de toewijzing en registratie van de Domeinnaam in uw voordeel totdat de betaling van de bestelling is ontvangen. De betaling wordt als effectief beschouwd wanneer de bank deze accepteert. Twee bestellingen krijgen de voorkeur boven dezelfde domeinnaam waarop deze eerder is betaald, ongeacht de data van de bestellingen. Als www.appdesign.dev twee bestellingen op dezelfde domeinnaam ontvangt, wordt de eerder betaalde eerst verwerkt. De klant verzekert dat de informatie die hij in het bestelformulier invult met betrekking tot de eigendom van de domeinnaam, evenals die van de personen die zijn aangewezen als technisch, administratief en factureringscontactpersoon van dezelfde, waar en volledig is. Ook de aanvrager begrijpt en gaat ervan uit dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor het bijhouden van deze informatie. Zodra de Domeinnaam aan de klant is toegewezen, worden er geen wijzigingen aan de Domeinnaam geaccepteerd en wordt het betaalde bedrag in geen geval terugbetaald. De kosten voor de registratie van Domeinnamen zijn de kosten die op elk moment en voor elk type Domeinnaam worden vastgesteld op www.appdesign.dev. De klant kan te allen tijde verzoeken om de overdracht van het gecontracteerde domein naar een andere provider of domeinregistratiebedrijf. In geen geval zal het bedrag dat voor deze registratie is betaald, worden terugbetaald. De klant aanvaardt de Regels en Voorwaarden die worden opgelegd door alle organisaties die de domeinnamen op het internet regelen. De klant verklaart dat het gebruik van de domeinnaam naar beste weten geen invloed heeft op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De klant aanvaardt dat aan de registratie van een domeinnaam geen wettelijke rechten verbonden zijn. De klant aanvaardt dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de keuze van deze domeinnaam en het latere onderhoud ervan. De klant aanvaardt dat de registratie van de naam voor wettelijke doeleinden is. De klant aanvaardt dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle problemen met betrekking tot de gebruiksrechten van de gekozen domeinnaam. De klant gaat akkoord met een eventueel verzoek tot arbitrage voor de registratie van een domeinnaam. www.appdesign.dev zal niet optreden als arbiter voor de beslechting van geschillen tussen de aanvrager en derden voor het gebruik van de domeinnaam. In het geval van een conflict over de toekenning van een domeinnaam, stemt de klant ermee in om de regels voor het oplossen van conflicten te volgen die, in voorkomend geval, door het register dat verantwoordelijk is voor het beheer van het domein, zijn vastgesteld. www.appdesign.dev zal per e-mail het verstrijken van de registratie van het overeenkomstige domein met voldoende kennisgeving communiceren. In ieder geval is de klant verantwoordelijk voor het betalen van het bedrag voor de verlenging van de domeinen voor de vervaldatum, aangezien App Design niet verantwoordelijk is voor het niet versturen van herinneringen, het vergeten van berichten die SPAM bereiken en niet door de klant worden gelezen. Het e-mailadres waarnaar de verlengingskennisgevingen worden verstuurd is het adres dat in de aanvraagmails voor de gecontracteerde diensten wordt vermeld, het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn contact-e-mailadres bij te houden. www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit het niet ontvangen van een verlengingskennisgeving. www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid om het domein aan de klant toe te wijzen om technische redenen, het niet beschikbaar zijn van het domein nadat de betaling is geverifieerd of om enige andere reden die niet aan www.appdesign.dev kan worden toegeschreven.

BIJZONDERE VOORWAARDEN REGISTRATIE VAN DOMAINS EN REGELS VOOR ALLOCATIE VAN DOMAINS NAMEN ONDER DE ".E.G."

De klant, als aanvrager van een domeinnaam met extensie '.es' verklaart dat:

 • Machtigt de .eu-registrar, geautoriseerde aanbieder van ".es"-domeinen van www.appdesign.dev (hierna "de Registrar" genoemd) om namens hem te handelen voor RED.ES (hierna, zonder onderscheid, "het Register" of "de Toewijzingsautoriteit" genoemd), en om alle noodzakelijke handelingen te verrichten voor de toewijzing en verlenging van de ".es"-domeinnaam (hierna "de Domeinnaam" genoemd), met inbegrip van de ontvangst van de corresponderende mededelingen.
 • Machtigt de Registrar om zoveel handelingen te verrichten als nodig is om namens hem de betalingen te verrichten die overeenkomen met de overdracht en verlenging van de Domeinnamen, die hij vraagt voor opeenvolgende jaren.
 • De Registrar en www.appdesign.dev hebben u naar behoren geïnformeerd en u bent op de hoogte van de huidige regels en procedures, voorwaarden, vergoedingen en wijze van betaling en technische vereisten die zijn vastgesteld voor de registratie van domeinnamen onder ".es" met de bemiddeling van een geaccrediteerde Registrar, en u accepteert deze volledig. In het bijzonder verklaart de Aanvrager dat hij op de hoogte is van de regels, procedures en voorwaarden voor de registratie van een Domeinnaam onder ".es", waarvan de inhoud beschikbaar is op de URL: www.nic.es.
 • Zij is zich ervan bewust dat het niet naleven van deze regels, in gevallen waarin dit uitdrukkelijk is vastgesteld, zal leiden tot het verlies van de domeinnaam en de eventuele herbestemming ervan vanaf dat moment voor registratie ten gunste van een aanvrager die daartoe gerechtigd is.
 • De in deze aanvraag verstrekte informatie is juist, tenzij er te goeder trouw sprake is van een fout of een omissie.
 • Zij verbindt zich ertoe de in deze aanvraag verstrekte informatie te allen tijde up-to-date te houden en eventuele wijzigingen door te geven aan de registratieagent en aan www.appdesign.dev, die Red.es op de hoogte zal stellen wanneer er zich wijzigingen voordoen in de gegevens die aan het register moeten worden voorgelegd. Het niet naleven van deze verplichting kan ertoe leiden dat de Domeinnaam wordt geannuleerd (bijvoorbeeld omdat het onmogelijk is om te communiceren met de personen die op de lijst staan als verantwoordelijk voor de domeinnaam, omdat ze niet op de vastgestelde manier hebben gecommuniceerd over de wijziging van hun contactgegevens of over wijzigingen in de verantwoordelijkheid).
 • Er wordt aangenomen dat Red.es, bij de verwerking van de verschillende acties met betrekking tot de toewijzing en verlenging van de Domeinnaam, rekening zal houden met de gegevens die door de klant worden gecommuniceerd op de wijze zoals aangegeven in de vorige paragraaf.
 • Zij is zich ervan bewust en gaat ervan uit dat elke onjuiste voorstelling van zaken in de gegevens die in deze aanvraag worden verstrekt, reden kan zijn voor afwijzing van de aanvraag of, indien de Domeinnaam al is toegewezen, reden kan zijn voor annulering van de Naam en dat de Domeinnaam in dit geval beschikbaar zal zijn voor eventuele registratie door een andere legitieme aanvrager.
 • Zij is zich ervan bewust en gaat ervan uit dat, zodra het Register de Registratieagent meedeelt dat de Domeinnaam kan worden toegewezen of verlengd omdat deze voldoet aan de daartoe vastgestelde vereisten, de Registratieagent verplicht is om namens de klant en binnen de vastgestelde termijnen de overeenkomstige bedragen voor de overdracht of, indien van toepassing, verlenging te betalen en dat, in geval van niet-betaling of onvoldoende betaling na de vastgestelde termijnen, de Domeinnaam vanaf dat moment beschikbaar zal zijn voor registratie ten gunste van een legitieme aanvrager, zonder RED.ES kan elke aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van een inbreuk op de verplichtingen van de griffier ten aanzien van de aanvrager.
 • Hij is er zich van bewust en gaat ervan uit dat de Registrar een bemiddelende functie uitoefent bij de toewijzing van domeinnamen onder de ".es", en is als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die in het bemiddelingscontract voor de toewijzing van domeinnamen zijn vastgelegd. De cliënt acht zich van deze omstandigheid op de hoogte en ziet uitdrukkelijk af van elke actie of vordering tegen RED.ES die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen van de griffier.
 • U bent op de hoogte en gaat ervan uit dat, in geval van ernstige technische nalatigheid, een geregistreerde domeinnaam tijdelijk of definitief kan worden geannuleerd.
 • Voor zover u weet, is het gebruik van de Domeinnaam niet in strijd met de rechten van derden.
 • Zij is zich ervan bewust en gaat ervan uit dat de toekenning en de registratie van de Domeinnaam in haar voordeel uitsluitend het recht op het gebruik ervan verleent, onder de voorwaarden die zijn voorzien in de toepasselijke regelgeving, met het oog op de adressering in het internetdomeinnaamsysteem, en dat elk geschil over de gebruiksrechten van een bepaalde domeinnaam zal worden beslecht tussen de betwiste partijen met behulp van de kanalen die daartoe wettelijk zijn ingesteld.
 • Hij is zich ervan bewust en gaat ervan uit dat de in de aanvraag vermelde administratieve contactpersoon met voldoende vertegenwoordigingsbevoegdheid voor dergelijke doeleinden verantwoordelijk is voor elk probleem in verband met de gebruiksrechten van de domeinnaam, dat hem bekend is en door hem wordt aanvaard.
 • Verklaart dat alle entiteiten en personen met betrekking tot deze toepassing op de hoogte zijn van en uitdrukkelijk toestemming geven, in overeenstemming met de bepalingen van de wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat de persoonsgegevens die aan de registratieagent zijn verstrekt, worden weergegeven in zowel interne als publieke databases die door RED.ES worden onderhouden en in een dergelijke situatie worden bijgehouden in de voorwaarden die nodig zijn voor het beheer van het register van domeinnamen onder de ".es", in de voorwaarden die zijn vastgesteld in <>.
 • Hij weet en veronderstelt dat de rechten van toegang en rectificatie rechtstreeks kunnen worden uitgeoefend met www.appdesign.dev of met de registratieagent. De rechten van opzegging en verzet kunnen enkel worden uitgeoefend na verzaking aan de gevraagde domeinnaam, aangezien de verwerking van persoonsgegevens door Red.es noodzakelijk is voor de overdracht en de verlenging van de domeinnaam.

RED.ES, met een adres op www.red.es, zal de bepalingen van de organieke wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van de persoonsgegevens, en haar uitvoeringsreglement naleven bij de verwerking van de persoonsgegevens van de voormelde personen en entiteiten, zonder deze te gebruiken voor een ander doel dan dat wat leidt tot de ondertekening en de verlenging van de domeinnaam. U wordt geïnformeerd dat de toewijzing van de domeinnaam noodzakelijkerwijs vereist dat de persoonlijke gegevens worden gepubliceerd in de database van het register van domeinnamen onder ".es", toegankelijk voor het publiek via het internet. Door deze overeenkomst te aanvaarden, geeft de klant zijn toestemming voor een dergelijke communicatie en verwerking, met inbegrip van de publicatie van zijn persoonlijke gegevens in de database van het register van domeinnamen onder ".es".

SPECIALE VOORWAARDEN REGISTRATIE VAN DOMEINEN MET DE EXTENSIE .COM .ORG .INFO .BIZ .WS .TV .EU EN INTERNATIONALE EXTENSIES.

De klant aanvaardt en machtigt www.appdesign.dev om aan de Registry Entity Registrar.eu of elke andere registratie-agent de verplichte gegevens mee te delen die nodig zijn voor de registratie en het onderhoud van de domeinnaam in het desbetreffende register, en om deze gegevens op te nemen in de eigen directory's die elk van hen beheert, alsook om deze gegevens op te nemen in de eigen directory van www.appdesign.dev en beschikbaar te maken voor het publiek ("Whois") door ze op te nemen in de website https://www.appdesign.dev. De klant gaat ermee akkoord, en indien van toepassing, wie ook namens hem of haar optreedt als technisch, administratief en/of facturatiecontact, dat zijn of haar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de voornoemde entiteiten en de andere deelnemers aan het registratieproces, die kunnen samenwerken met www.appdesign.dev en/of met voornoemde entiteiten. De cliënt verklaart de toestemming te hebben van de personen die zijn aangewezen als technisch, administratief en/of facturatietechnisch contactpersoon in de zin van de vorige paragraaf. Hiertoe informeren wij u dat de gegevens en informatie van de klant en/of zijn vertegenwoordigers, indien van toepassing, zullen worden doorgegeven aan de Registrar.eu Registratie-entiteit en zullen worden opgenomen in de voor het publiek beschikbare gidsen: (1) Volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, faxnummer van de klant. (2) Naam van een bevoegd contactpersoon indien de klant een rechtspersoon of administratief orgaan is, en, indien van toepassing, van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor administratieve en/of facturatietaken; (3) IP-adressen van de primaire server en eventuele secundaire servers; (4) Elke bijkomende verwijzing met betrekking tot de domeinnaam die in de Whois-databank zou moeten verschijnen. De informatie en gegevens die de klant invoert in het formulier voor opname in de corresponderende Directories, kunnen worden beperkt of uitgebreid, afhankelijk van het beleid en de regels die ICANN en de Registry Entity Registrar.eu kunnen dicteren terwijl de registratie van de domeinnaam van kracht blijft. De klant heeft toegang tot zijn gegevens en kan op elk moment een kopie van de gegevens van www.appdesign.dev of van de verantwoordelijke .eu Registrar Entities opvragen voor controle, wijziging of bijwerking. Daartoe moet de klant toegang krijgen tot het administratiepaneel van zijn domein op het volgende e-mailadres: https://www.appdesign.dev. www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de Register-entiteiten of de toegang en het gebruik dat derden kunnen maken van de informatie van de klant die vrij toegankelijk is via het internet. www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor de mogelijke fouten die worden veroorzaakt door andere entiteiten die deelnemen aan het hele proces van registratie en toewijzing van het domein. Als om welke reden dan ook de betaling voor de verlenging van een domein met de extensie .es .com .org .info .biz .ws .tv en andere internationale extensies niet voor de vervaldatum plaatsvindt, blijft deze gedurende 5 dagen in een status van 'Redemption Period', gedurende welke periode het mogelijk is om het domein te verlengen. Na deze periode blijft het domein nog 10 extra dagen geregistreerd en kan het nog steeds worden verlengd, maar er moet een extra kost van 1500 EUROS + BTW aan de verlengingskosten worden toegevoegd. Na deze periode is het domein definitief vrij en kan het door elke persoon of entiteit worden geregistreerd.

SPECIALE VOORWAARDEN REGISTRATIE VAN DOMEINEN MET .EU-EXTENSIE

De registratie van een domein met de extensie .eu impliceert de aanvaarding van het registratiebeleid van de geautoriseerde registrar .eu, naast de volgende bijzondere voorwaarden: Domeinen met de extensie .eu kunnen alleen worden verlengd wanneer ze meer dan 10 dagen verwijderd zijn van hun vervaldatum. Zodra er 10 dagen of minder over zijn om het domein te laten verlopen, blijft het geregistreerd tot de laatste dag van de maand waarin de domeinnaam is verlopen, na deze datum bevindt het domein zich in een staat van 'quarantaine', na deze 40 dagen is het domein definitief vrij.

VOORWAARDEN VAN SOMMIGE DOMEINEXTENSIES:

Hieronder staan de voorwaarden voor enkele "speciale" domeinextensies.

 • .kat - De inhoud van de website moet betrekking hebben op Catalonië
 • .pro - Mislukte registraties worden ook gefactureerd
 • .xxx - Deze extensie kan niet worden gecontracteerd voor gebruik op een gedeelde appdesign.dev hosting. Het is alleen toegestaan voor dedicated servers en voor externe hosting.
 • .de - Het is noodzakelijk om een fysiek adres in Duitsland te hebben, wij kunnen een landadres aanbieden voor 10 ? per jaar.

VOORKOMST MAJEURE:

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract en daarom bestaat er geen recht op schadevergoeding wanneer deze tekortkoming te wijten is aan overmacht. Indien de opschorting als gevolg van deze omstandigheid meer dan 2 maanden duurt, kan dit contract op verzoek van een van beide partijen worden opgezegd.

TERMINATIE:

Het contract wordt beëindigd wanneer, naast de wettelijk vastgestelde oorzaken en de oorzaken die in de verschillende clausules van dit contract zijn opgenomen, een van de volgende zaken zich voordoet: a) Wederzijds akkoord van de partijen. b) Einde van de initiële duur of van de opeenvolgende verlengingen. c) Opzegging wegens het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract door een van de partijen. d) Wanneer een van de partijen in een situatie van faillissement of surseance van betaling verkeert. Indien de schending van de klant de oorzaak is van de opzegging van het contract, behoudt www.appdesign.dev zich het recht voor om dit contract op voorhand te beëindigen en dus de klant zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de klant recht heeft op enige vergoeding of terugbetaling van enig bedrag, het contract te ontnemen. In geval van ontbinding of opzegging van het contract, als gevolg van de hierboven genoemde oorzaken of enige andere wettelijk toegestane oorzaak, dient de klant de verplichtingen na te komen die hij vóór de ontbinding van het contract op zich heeft genomen ten aanzien van www.appdesign.dev en ten aanzien van derden. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 29 van wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, zal worden verstaan dat de plaats van formalisering van de overeenkomst is: - De gewone verblijfplaats van de klant, op voorwaarde dat deze laatste een consument is en in Spanje woont. - De residentie van www.appdesign.dev voor de rest van de klanten. In ieder geval doet de klant, door het contract te aanvaarden, uitdrukkelijk afstand van elke uitdrukkelijke bevoegdheid die met hem kan overeenkomen, door zich te onderwerpen aan de gemeenschappelijke Spaanse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie, de toepassing, de uitvoering en de uitvoering van dit contract, met inbegrip van elk geschil met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, alsook, in het algemeen, elk probleem dat ermee verband houdt, zal definitief worden beslecht door middel van arbitrage bij de wet

VERGOEDINGSBELEID

U gaat ermee akkoord om alle diensten en faciliteiten van www.appdesign.dev op eigen risico te gebruiken. In geen geval zal www.appdesign.dev aansprakelijk zijn voor enig verlies, gegevensdiefstal of commerciële schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot speciale, incidentele, gevolg- of andere schade. De klant gaat ermee akkoord dat hij www.appdesign.dev zal verdedigen, schadeloosstellen, sparen en vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en eisen, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria tegen www.appdesign.dev, zijn agenten, zijn klanten en werknemers, die kunnen ontstaan of voortvloeien uit verleende of uitgevoerde of overeengekomen diensten of producten die door de klant, agenten, werknemers of rechtverkrijgenden worden verkocht. De klant gaat ermee akkoord www.appdesign.dev te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit enig letsel aan personen of eigendommen veroorzaakt door een product dat wordt verkocht of gedistribueerd in verband met de servers van www.appdesign.dev. www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om in te grijpen in een van de sites die gehost worden op zijn servers in het belang van zijn klanten. Elk materiaal dat door de klant wordt geleverd en dat naar verluidt inbreuk maakt op de eigendomsrechten van een derde partij, Autorechten of een defect product dat wordt verkocht aan klanten van gedeelde servers van www.appdesign.dev.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

U moet de gegevens en velden die door het systeem worden opgevraagd voor domeinregistratie, servers of een andere dienst die is gecontracteerd naar App Design sturen via uw e-mail of platform dat uw gegevens verzamelt. Het systeem zal u vragen om uw naam, e-mail, een wachtwoord naar keuze, IP, adres, telefoonnummer en alle andere gegevens die nodig zijn voor de gecontracteerde dienst. Als er een klant is met hetzelfde e-mailadres, zal het systeem u vragen om deze informatie te wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het opslaan van deze gegevens en geeft ze nooit door aan derden. Als klant herkent en bevestigt u dat de gegevens van u zijn, waar en echt, door de formulieren te sturen naar www.appdesign.dev of naar de e-mail info@appdesign.dev. Als gebruiker. U verklaart meerderjarig te zijn en voldoende rechtsbevoegdheid te hebben om gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden van www.appdesign.dev, www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om een account te annuleren of te beëindigen in geval van langdurige inactiviteit. In het geval dat u uw wachtwoord of gebruikersnaam bent vergeten, heeft u automatische systemen om deze gegevens te herstellen. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 27, lid 1, onder c), van wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), en het RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen) De klant gaat ermee akkoord www.appdesign.dev te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit enig letsel aan personen of eigendommen veroorzaakt door een product dat wordt verkocht of gedistribueerd in verband met de servers van www.appdesign.dev. www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om in te grijpen op een van de sites die gehost worden op zijn servers in het belang van zijn klanten. Elk materiaal dat door de klant wordt geleverd en dat inbreuk zou maken op de eigendomsrechten van een derde partij, valt onder de verantwoordelijkheid van de klant, zodat de klant alleen de inhoud van zijn auteurschap zal sturen, zijnde hij, volledig verantwoordelijk voor alle inhoud van zijn website of dienst die dat vereist.

Soms hebben klanten geen inhoud, dus als een test, App Design, zal testinhoud zetten zodra het werk gedaan is, zal de klant verantwoordelijk zijn voor het wijzigen van deze testinhoud.

Het verzenden van adviezen

Door een advies te sturen op www.appdesign.dev op de pagina die voor dit doel is ingeschakeld, accepteert u dat uw gegevens (naam, achternaam en in het geval van een bedrijf "Bedrijfsnaam") worden gepubliceerd om de waarheidsgetrouwheid van dit advies te bevestigen.

AANVAARDBAAR GEBRUIKSBELEID:

Alle diensten die door www.appdesign.dev worden geleverd, kunnen voor legale doeleinden worden gebruikt. De overdracht, opslag of presentatie van informatie, gegevens of materiaal in strijd met de wet in Spanje of het land waar de server zich bevindt, is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: auteursrechtelijk beschermd materiaal, materiaal dat wij als bedreigend of obsceen beschouwen, of materiaal dat beschermd is door handelsgeheimen en andere statuten. Abonnee gaat ermee akkoord www.appdesign.dev en haar medewerkers te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de dienst en die schadelijk zijn voor de Abonnee of een andere partij. Criminele inhoud of gebruikers worden over het algemeen uit ons netwerk geschorst zodra ze worden ontdekt, hoewel we u altijd zullen vertellen wanneer en waarom er een actie is ondernomen. Pornografie is verboden op alle gedeelde servers van www.appdesign.dev. Hieronder vallen ook sites die seksueel expliciete of hardcore beelden en/of advertenties bevatten. De abonnee erkent dat de geleverde dienst van dien aard is dat de dienst om vele andere redenen dan de nalatigheid van het bedrijf kan worden onderbroken en dat de schade als gevolg van een onderbreking van de dienst moeilijk vast te stellen is. Daarom gaat de abonnee ermee akkoord dat www.appdesign.dev niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit dergelijke oorzaken die buiten de directe en exclusieve controle van het bedrijf vallen. De abonnee begrijpt en stemt ermee in dat de aansprakelijkheid van het bedrijf voor zijn eigen nalatigheid in geen geval hoger zal zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de kosten die door de abonnees worden gedragen voor de dienstverlening gedurende de periode van de schade. Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere of gevolgschade, verlies of letsel. Illegaliteit in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd verspreiden of kopiëren van auteursrechtelijk beschermde software of andere gegevens, pesterijen, fraude, handel in obsceen materiaal. Bepaalde soorten ongewenste inhoud zijn niet toegestaan op ons netwerk. Wij bieden geen enkele beschrijving voor volwassenen. Inhoud met betrekking tot Hacking, Cracking, Warez en IRC is niet toegestaan. Software downloads, audio en video kunnen alleen worden ontvangen als u de schrijver en eigenaar bent van de rechten op de bronnen of het recht hebt om het materiaal te verspreiden. Accounts die zijn geschorst vanwege inhoud of schending van AUP worden onder geen enkele voorwaarde geretourneerd.

VERBODEN SCRIPTS:

De volgende scripts mogen niet worden gebruikt op onze servers en kunnen niet worden geladen of uitgevoerd. Redenen voor hun verbod zijn onder andere negatieve effecten op de serverbelasting, uitnodigingen aan hackers/spammers/criminele activiteiten, enz.

 • IRC-eierdruppels
 • Volmachtservers
 • Postbommenwerpers
 • Anonieme mailers
 • IP-spoofers
 • Poortscanners
 • Hivemail
 • Telnet of SSH Access Scripts
 • nph-proxy (en andere scripts die werken als proxy)
 • UBB (Ultimate Bulletin Board, alle versies)
 • lstmrge.cgi
 • phpShell
 • FormMail.cgi, FormMail.pl uit Matt's Script Archive zijn niet toegestaan.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID:

www.appdesign.dev is niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief incidentele en gevolgschade, die voortvloeit uit het feit dat de servers van www.appdesign.dev offline zijn of om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn. Verder is www.appdesign.dev niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief incidentele of gevolgschade, als gevolg van de beschadiging of verwijdering van een website van een van de servers van www.appdesign.dev. Alle schade wordt beperkt tot de onmiddellijke beëindiging van de dienst.

AANSPRAKELIJKHEIDSVRIJSTELLING:

www.appdesign.dev is niet verantwoordelijk voor systeemcrashes, ongelukken of verlies van gegevens. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verwachte schatting van de winst die een klant zou hebben gemaakt als zijn site operationeel zou zijn. Bepaalde diensten van www.appdesign.dev worden doorverkocht. Zo zijn bepaalde apparatuur, routing, software en programmering die door www.appdesign.dev worden gebruikt, niet rechtstreeks eigendom van of geschreven door www.appdesign.dev. Bovendien wijst www.appdesign.dev elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van onze klantenaccounts. Indien niet aan één van de voorwaarden wordt voldaan, wordt het betreffende account automatisch gedeactiveerd. Wij behouden ons het recht voor om een account te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook zonder restitutie naar eigen goeddunken www.appdesign.dev. FURTHER, www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om alle of een deel van het bovenstaande beleid, richtlijnen en wettelijke bepalingen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

VERTROUWELIJKHEID:

Alle informatie of documentatie die door een van de partijen bij de ontwikkeling en uitvoering van dit contract aan de andere partij wordt verstrekt, wordt beschouwd als vertrouwelijk en exclusief voor de partij die deze informatie of documentatie verstrekt en mag niet worden gecommuniceerd. Het zal alleen worden gebruikt om de gecontracteerde diensten te leveren. Om aan deze voorwaarde te voldoen, zal de directie van www.appdesign.dev, nauwkeurige instructies geven aan al het technische personeel met toegang. Deze geheimhouding zal na afloop van het contract worden voortgezet. Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die worden gehost in een van de hosting plannen, www.appdesign.dev voldoet aan de huidige regelgeving, met speciale aandacht voor de LOPD en RPGD die u moet raadplegen in onze Privacybeleid. Het technisch team van www.appdesign.dev heeft de verplichting om deze gegevens niet in te zien, tenzij dit noodzakelijk is voor de werking van de gecontracteerde dienst of de klant er zelf om vraagt, in welk geval www.appdesign.dev de gegevens volledig vertrouwelijk zal behandelen. Na afloop van het contract worden de gegevens nog 5 extra dagen bewaard, waarin de klant toegang heeft, waarna ze definitief kunnen worden geëlimineerd.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat wij met programmeurs en ontwerpers werken, zodat App Design niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het oneigenlijke gebruik door derden of onderaannemers.

WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

www.appdesign.dev behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te ontwikkelen of bij te werken. De bezoeker en gebruiker is automatisch gebonden aan de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij/zij de website bezoekt, dus hij/zij dient deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Voorwaarden voor webdesign

1. App Design begint te werken aan een project na ontvangst van een eerste betaling. Tenzij schriftelijk anders vermeld, betaalt de klant het resterende saldo aan het einde van het project of na 3 maanden na de eerste betaling. Websites worden live actief na afloop van het project, wanneer alle betalingen zijn voldaan. Hosting en domeinnaamregistratie, moeten elk jaar worden betaald en verlengd voor de vervaldatum, anders worden ze verwijderd.

2. Aanvullende diensten worden uit eigen zak betaald, als extra betaling, in een servicekostenvergoeding of een uurtarief. Als klanten extra diensten nodig hebben, wordt de desbetreffende vergoeding aan hun rekening toegevoegd en worden zij dienovereenkomstig betaald.

3. Vertragingen in de voltooiing van het project kunnen zich voordoen wanneer:

 • Er is een vertraging in de betalingen
 • De opdrachtgever vraagt om verdere wijzigingen in het ontwerp, de structuur en de inhoud van het project
 • De klant stuurt ons de inhoud van de website met een vertraging van meer dan twee dagen.
 • De klant koopt een extra dienst met betrekking tot het project
 • Er is een vertraging in de ontvangst van het materiaal van de klant.
 • Schattingen van het tijdsbestek zijn slechts bij benadering en kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken van het App-ontwerp worden gewijzigd. App Design kan te allen tijde en naar eigen goeddunken besluiten een project op te schorten.

4. App Design is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het voldoen aan onredelijke verwachtingen of het vragen van App Design om te beslissen of het al dan niet een redelijk verzoek of verwachting is of binnen het kader van het aanbieden van diensten aan haar klanten valt. Als de klant bijvoorbeeld een bepaalde dienst afneemt, maar om volledig tevreden te zijn, besluit App Design dat een extra dienst nodig is, dan is het niet langer een verantwoordelijkheid of verplichting om de klant van App Design tevreden te stellen. Met andere woorden, App Design garandeert de tevredenheid van 100% in het kader van de oorspronkelijke overeenkomst met de opdrachtgever, alle werkzaamheden die buiten de oorspronkelijke overeenkomst om worden verricht zullen apart worden geoffreerd.

5. Diensten of onderdelen van diensten (d.w.z. elementen van een project) die door de klant zijn goedgekeurd, worden beschouwd als diensten waarmee de klant tevreden is. Eventuele extra werkzaamheden aan deze diensten (ontwerpwijzigingen) worden dienovereenkomstig gefactureerd.

6. Tenzij duidelijk anders vermeld, worden alle projectstatussen na een periode van 3 maanden (berekend vanaf de eerste betalingsdatum) afgerond. Dit betekent dat er geen werk meer aan dat project wordt gedaan en dat er geen dienst meer wordt verleend. Dit geldt niet voor de hosting en de registratie van domeinnamen, die ongeacht de status van het project en alleen op basis van de betalingen van de klant worden verstrekt.

7. Zodra de website is ingeschakeld, wordt een enkele beoordeling uitgevoerd, waarbij de klant de benodigde wijzigingen in de inhoud en afbeeldingen kan opvragen. De maximale herzieningsperiode is een week.

8. Zodra de website is voltooid, heeft de klant maximaal een week de tijd om advies te krijgen.

9. Het ontwerp zal hetzelfde zijn als het ontwerp dat is overeengekomen in de e-mails, App Design levert sjablonen voor het starten van een webproject of app, de klant accepteert het ontwerp met de betaling en start het webproject.

Over creditcardverwerkingsgegevens

Houd er rekening mee dat om veiligheidsredenen, App Design altijd:

 • Het voorkomt ongeoorloofde toegang, handhaaft de nauwkeurigheid van de gegevens en zorgt voor een correct gebruik van de informatie door gebruik te maken van fysieke, elektronische en managementprocedures om de informatie die het online en offline verzamelt te beschermen en te beveiligen.
 • Huurt de diensten van betrouwbare derde partijen in voor het beheer van beveiligde creditcardinformatie en gateway-betalingen voor de websites van hun klanten. Deze bedrijven rekenen transactiekosten en/of vergoedingen per maand, waarbij de klant verantwoordelijk is. De meeste van deze bedrijven bieden verschillende tariefplannen aan die het beste passen bij de zakelijke behoeften van de klant, afhankelijk van het volume van de online transacties van de klant.

Over deze site

 • Alle prijzen die op deze site worden weergegeven of via e-mail worden verstrekt, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze prijzen zijn slechts informatief en App Design is er niet noodzakelijkerwijs voor uw project aan verbonden. Om een gratis offerte voor uw project te ontvangen, kunt u dit doen via info@appdesign.dev of een offerte genereren op onze website.
 • Promotieaanbiedingen zijn niet cumulatief.
 • Alle afbeeldingen op deze website zijn alleen representatief.

Beoordeling en plaatsing van App ontwerp op de beoordelingssites

App Design streeft ernaar om uit te gaan op sites van derden, sommige van de sites bellen onze klanten en brengen 30 minuten - 1 uur aan de telefoon met hen door om hun ervaring met ons te bespreken.

App Design verschijnt in 3 rd opmerkingen van de site. Hoewel de sites door hun eigen due diligence-onderzoek beoordelen Alle ranglijsten zijn ontwikkeld en gepubliceerd door 3 rd sites van de partijen te beoordelen of het onafhankelijke oordeel van 3 rd de sites van de partijen te beoordelen, en worden afgeleid op basis van onafhankelijk oordeel, analyse en subjectieve/objectieve criteria. Door het ontwikkelen en publiceren van deze classificaties, 3 rd bedrijven geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of uitvoerbaarheid van de classificatie. De gebruikers van de classificatie erkennen en gaan ermee akkoord om met de nodige zorgvuldigheid te handelen om tot goed geïnformeerde beslissingen van hun eigen oordeel te komen.. Gebruikers erkennen en accepteren dat beoordelingen moeten worden gebruikt als een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen, maar moeten niet worden gezien als het einde van een evaluatie.

Over webdesign projecten en studio's

 • App Design neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door haar ontworpen en/of gehoste websites. App Design heeft geen controle over de informatie, materialen of producten die erin worden gevonden. App Design dient niet als consultant voor haar klanten, en klanten zijn volledig verantwoordelijk voor alles wat op hun website te vinden is.
 • Door de aard van het ontwerp- en programmeerwerk verschijnen websites altijd anders op verschillende computers. Schermresolutie, besturingssysteem en browsersoftware zijn slechts enkele voorbeelden van variabelen die het uiterlijk van een website kunnen beïnvloeden. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van deze mogelijke variaties en App Design is hiervoor niet verantwoordelijk.

Bedankt voor het zakendoen met ons! We stellen het echt op prijs.

App Ontwerpbedrijf
Webdesignbureau, applicatie- en softwareontwikkeling
Copyright © 2020 App Design | Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid, wettelijke verklaring en cookies - Algemene voorwaarden
Sitemap: Sitemap